Napomene o punjenju kompleta baterija

  • Priložen adapter za izmjeničnu struju namijenjen je ovom proizvodu. Nemojte ga priključivati na druge elektroničke uređaje. U protivnom može doći do kvara.
  • Provjerite upotrebljavate li originalni adapter za izmjeničnu struju tvrtke Sony.
  • Ako žaruljica punjenja proizvoda brzo treperi tijekom punjenja, izvadite komplet baterija koji punite i ponovno ga čvrsto umetnite u proizvod. Ako žaruljica punjenja opet treperi, to može značiti da je baterija neispravna ili da je umetnut komplet baterija koji nije navedene vrste. Provjerite je li komplet baterija navedene vrste.
    Ako je baterija navedene vrste, prvo je uklonite, a zatim umetnite potpuno novu ili drugu bateriju kako biste provjerili puni li se umetnuta baterija ispravno. Ako se novoumetnuta baterija puni ispravno, možda je prethodno umetnuta baterija neispravna.
  • Ako žaruljica punjenja treperi čak i kada je adapter za izmjeničnu struju uključen u proizvod i u zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno zaustavljeno i u stanju je pripravnosti. Ako je temperatura izvan odgovarajućeg raspona radne temperature, punjenje se automatski prekida i ulazi u stanje pripravnosti. Kada se temperatura vrati u odgovarajući raspon, punjenje se nastavlja i ponovno se pali žaruljica punjenja. Preporučujemo vam da komplet baterija punite pri temperaturi okoline od 10°C do 30°C.