Registriranje lica (Obriši)

Briše registrirano lice.

  1. MENU (Camera Settings1) › [Face Registration][Delete].
    Ako odaberete [Delete All], možete izbrisati sva registrirana lica.

Napomena

  • Čak i ako izvršite stavku [Delete], podaci za registrirano lice ostat će u proizvodu. Za brisanje podataka o registriranom licu iz fotoaparata, odaberite [Delete All].