Povezivanje s računalom

  1. Umetnite dostatno napunjen komplet baterija u fotoaparat.
  2. Uključite fotoaparat i računalo.
  3. Provjerite je li funkcija [USB Connection] pod (Setup) postavljena na [Mass Storage].
  4. Povežite kameru s računalom pomoću priloženog mikro USB kabela (isporučen) (A).

    • Prilikom povezivanja fotoaparata s računalom po prvi put, postupak prepoznavanja fotoaparata može se automatski pokrenuti na računalu. Pričekajte dok se postupak ne dovrši.
    • Ako spojite proizvod na računalo pomoću mikro USB kabela dok je funkcija [USB Power Supply] postavljena na način [On], upotrijebit će se napajanje računala. (izvorna postavka: [Uključeno])

Napomena

  • Kada je između računala i fotoaparata uspostavljena USB veza, nemojte uključivati/isključivati ili ponovno pokretati računalo ili pokretati računalo iz stanja pripravnosti. U protivnom može doći do kvara. Prije uključivanja/isključivanja ili ponovnog pokretanja računala ili pokretanja računala iz stanja pripravnosti, isključite fotoaparat iz računala.