Optagelse af film

Du kan optage film ved at trykke på MOVIE (Film)-knappen.

 1. Tryk på MOVIE-knappen for at starte optagelsen.

  • Eftersom [MOVIE-knap] er indstillet til [Altid] i standardindstillingen, kan filmoptagelse startes fra en hvilken som helst optagetilstand.

 2. Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen.

Tip!

 • Du kan tildele funktionen start/stop af filmoptagelse til en foretrukken tast. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Specialtast] → indstil [MOVIE] til den foretrukne tast.
 • Når du ønsker at angive det område, der skal fokuseres på, skal du indstille området vha. [Fokusområde].
 • For at beholde fokuseringen på et ansigt skal du arrangere kompositionen, så fokuseringsrammen og rammen for ansigtsregistrering overlapper, eller indstille [Fokusområde] til [Bred].
 • Du kan fokusere hurtigt under optagelse af film ved at trykke udløserknappen halvvejs ned. (Lyden af autofokusbetjeningen optages muligvis med i visse tilfælde.)
 • For at justere lukkerhastigheden og blændeværdien til de ønskede indstillinger skal du indstille optagetilstanden til (Film) og vælge den ønskede eksponeringstilstand.
 • Der vises et ikon, som indikerer at der skrives data, efter optagelse. Fjern ikke hukommelseskortet, mens ikonet vises.
 • De følgende indstillinger for stillbilledoptagelse anvendes til filmoptagelse:
  • Hvidbalance
  • Kreativ indst.
  • Lysmålermetode
  • Ansigt/øjenprio. AF
  • Ansigtspri. multimål
  • D-områdeopt.
  • Objektivkompen.
 • Du kan ændre indstillingerne for ISO-følsomhed, eksponeringskompensation og fokusområde under optagelse af film.
 • Under optagelse af film kan det optagede billede blive udsendt uden visning af optageinformationen ved at indstille [HDMI-info.visn.] til [Fra].

Bemærk!

 • Lyden fra objektivet og betjeningen af produktet bliver muligvis optaget under filmoptagelse.
  Du kan slå lyden fra ved at vælge MENU → (Kamera- indstillinger2) → [Lydoptagelse][Fra].
 • Lyden af skulderremmens kroge (trekantet krog) kan muligvis optages med under optagelse, afhængigt af den anvendte situation.
 • For at forhindre betjeningslyden af zoomringen i at blive optaget under filmoptagelse, når der anvendes et elektrisk zoomobjektiv, anbefaler vi, at du optager film vha. zoomknappen. Når du bevæger zoomknappen, skal du placere din finger let på knappen og betjene den uden at trykke.
 • Kameraets temperatur har tendens til at stige, når du optager film kontinuerligt, og du kan muligvis mærke, at kameraet er varmt. Dette er ikke en funktionsfejl. [Kameraet er overophedet. Lad det køle ned.] vises muligvis også. I sådanne tilfælde skal du slukke for strømmen, lade kameraet køle af og vente indtil kameraet er klar til at optage igen.
 • Hvis -ikonet vises, er kameraets temperatur steget. Sluk for strømmen, lad kameraet køle af og vent indtil kameraet er klar til at optage igen.
 • Se "Optagetider for film" angående den kontinuerlige optagetid for en filmoptagelse. Når filmoptagelsen er afsluttet, kan du optage en film mere ved at trykke på MOVIE-knappen igen. Afhængigt af produktets og batteriets temperatur kan optagelsen muligvis stoppe for at beskytte produktet.
 • Når tilstandsknappen er indstillet til (Film) eller , eller når du optager film, kan du ikke vælge [Sporing] for [Fokusområde].
 • Når du optager film i [Auto programmeret]-tilstand, indstilles blændeværdien og lukkerhastigheden automatisk og kan ikke ændres. Af den grund kan lukkerhastigheden muligvis blive hurtig i lyse omgivelser, og bevægelsen af motivet optages muligvis ikke jævnt. Ved at ændre eksponeringstilstanden og justere blændeværdien og lukkerhastigheden kan bevægelsen af motivet optages jævnt.
 • Ved optagelse af film er der ISO-værdier mellem ISO 100 og ISO 32000 til rådighed. Hvis ISO-værdien er indstillet til en større værdi end ISO 32000, ændres indstillingen automatisk til ISO 32000. Når du er færdig med at optage filmen, vender ISO-værdien tilbage til den originale indstilling.
 • Når ISO-følsomheden er indstillet til [Flerbilled-SR], vil [ISO AUTO] midlertidigt blive indstillet.
 • I filmoptagelsestilstand kan de følgende indstillinger ikke indstilles i [Billedeffekt]. Når der starter en filmoptagelse, vil [Fra] blive indstillet midlertidigt.
  • Blødt fokus
  • HDR-maleri
  • Fyldig sort-hvid tone
  • Miniature
  • Vandfarve
  • Illustration
 • Hvis du retter kameraet mod en meget kraftig lyskilde under optagelse af en film med lav ISO-følsomhed, kan det fremhævede område på billedet muligvis blive optaget som et sort område.
 • Hvis visningstilstanden på skærmen er indstillet til [Til søger], skifter visningstilstanden til [Vis alle oplysn.], når filmoptagelse starter.
 • Brug PlayMemories Home når du importerer XAVC S-film og AVCHD-film til en computer.