Ekspon.komp.

Normalt indstilles eksponering automatisk (automatisk eksponering). Baseret på den eksponeringsværdi som indstilles af automatisk eksponering, kan du gøre hele billedet lysere eller mørkere, hvis du justerer [Ekspon.komp.] til henholdsvis plussiden eller minussiden (eksponeringskompensation).

 1. (Ekspon.komp.) på kontrolhjulet → tryk på den venstre/højre side af kontrolhjulet eller drej på kontrolhjulet, og vælg den ønskede indstilling.

  + (over) side:
  Billeder bliver lysere.

  - (under) side:
  Billeder bliver mørkere.

  • Du kan også vælge MENU (Kamera- indstillinger1) → [Ekspon.komp.].
  • Du kan justere eksponeringskompensationsværdien inden for området fra -5,0 EV til +5,0 EV.
  • Du kan bekræfte den eksponeringskompensationsværdi, som du indstiller på optageskærmen.

   Skærm

   Søger

Bemærk!

 • Du kan ikke udføre eksponeringskompensation i de følgende optagetilstande:
  • [Intelligent auto]
  • [Bedste auto]
  • [Valg af motiv]
 • Når du anvender [Manuel eksp.], kan du kun udføre eksponeringskompensation, når [ISO] er indstillet til [ISO AUTO].
 • Der vises kun en værdi mellem -3,0 EV og +3,0 EV sammen med den tilsvarende billedlysstyrke på skærmen under optagelse. Hvis du indstiller en eksponeringskompensationsværdi uden for dette område, vil billedlysstyrken på skærmen ikke blive påvirket, men værdien vil blive gengivet på det optagede billede.
 • Du kan justere eksponeringskompensationsværdien inden for området fra -2,0 EV til +2,0 EV for film.
 • Hvis du optager et motiv under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller når du anvender blitzen, vil du muligvis ikke være i stand til at opnå en tilfredsstillende effekt.