Funk. af berør.betjen: Berøringsfokus

Du kan vælge et motiv, som der skal fokuseres på vha. berøringsbetjeninger i stillbilled- og filmoptagelsestilstandene. Vælg MENU(Opsætning) → [Brug touchscreen][Til] på forhånd.

 1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Funk. af berør.betjen][Berøringsfokus].

Angivelse af den position, hvor du ønsker at fokusere i stillbilledtilstanden

Du kan fokusere på den ønskede position ved at berøre skærmen.

 1. Vælg et andet [Fokusområde] end [Fleksibelt punkt] eller [Udvidet fleksib. pkt.].
 2. Berør skærmen.
  • Når du optager med skærmen, skal du berøre motivet for at fokusere.
  • Når du optager med søgeren, kan du flytte fokuspositionen ved at berøre og trække på skærmen, mens du kigger gennem søgeren.

  • Når udløserknappen trykkes halvvejs ned, fokuserer kameraet på fokusrammen. Tryk udløserknappen helt ned for at optage billeder.
  • For at annullere fokusering med berøringsbetjeninger skal du berøre eller trykke på midten af kontrolhjulet, hvis der optages med skærmen, og trykke på midten af kontrolhjulet, hvis der optages med søgeren.

Angivelse af den position, hvor du ønsker at fokusere i filmoptagelsestilstanden (punktfokus)

Kameraet vil fokusere på det berørte motiv.Punktfokus er ikke til rådighed, når der optages med søgeren.

 1. Vælg et andet [Fokusområde] end [Fleksibelt punkt] eller [Udvidet fleksib. pkt.].
 2. Berør det motiv, som du ønsker at fokusere på, før eller under optagelse.
  • Når du berører motivet, skifter fokustilstanden midlertidigt til manuel fokus, og fokuseringen kan justeres vha. fokusringen.
  • For at annullere punktfokus skal du berøre eller trykke på midten af kontrolhjulet.

Tip!

 • Udover berøringsfokusfunktionen er berøringsbetjeninger som de følgende også til rådighed.
  • Når [Fokusområde] er indstillet til [Fleksibelt punkt] eller [Udvidet fleksib. pkt.], kan fokusrammen flyttes vha. berøringsbetjeninger.
  • Når [Fokustilstand] er indstillet til [Manuel fokus], kan fokusforstørrelsen anvendes ved at dobbelttappe på skærmen.

Bemærk!

 • Berøringsfokusfunktionen er ikke til rådighed i de følgende situationer:
  • Når optagetilstanden er indstillet til [Panorering].
  • Når [Fokustilstand] er indstillet til [Manuel fokus].
  • Når du bruger digital zoom
  • Når der anvendes LA-EA2 eller LA-EA4