Intervalopt.funk.

Du kan automatisk optage en serie stillbilleder med det optagelsesinterval og antal optagelser, som du har indstillet på forhånd (Intervaloptagelse). Du kan derefter oprette en film ud fra de stillbilleder, der er lavet med intervaloptagelse, vha. computersoftwaren Imaging Edge. Du kan ikke oprette en film ud fra stillbillederne på kameraet.

For oplysninger om intervaloptagelse skal du se den følgende URL:
https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/l/ilce-6400/08.php

 1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Intervalopt.funk.][Intervaloptagelse][Til].
 2. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Intervalopt.funk.] → Vælg det punkt, du vil indstille, og den ønskede indstilling.
 3. Tryk på udløserknappen.

  Når den tid, der er indstillet for [Starttid for optag.] er forløbet, starter optagelse.

  • Når antallet af billeder, der er indstillet for [Antal optagelser], er fuldført, vender kameraet tilbage til standbyskærmen for intervaloptagelse.

Detaljer om menupunkt

Intervaloptagelse:
Indstiller, om der skal foretages intervaloptagelse. ([Til]/[Fra])
Starttid for optag.:
Indstiller tiden, fra når du trykker på udløserknappen, til når intervaloptagelse starter. (1 sekund til 99 minutter og 59 sekunder)
Optageinterval:
Indstiller optagelsesintervallet (tiden, fra når én eksponering starter, til når eksponeringen for den næste optagelse starter). (1 sekund til 60 sekunder)
Antal optagelser:
Indstiller antallet af optagelser for intervaloptagelse. (1 optagelse til 9999 optagelser)
AE-sporingsfølsom.:
Indstiller sporingsfølsomheden for automatisk eksponering mod ændringen i luminans under intervaloptagelse. Hvis du vælger [Lav], vil eksponeringsændringer under intervaloptagelse være mere jævne. ([Høj]/[Mellem]/[Lav])
Lydløs opt. i interval:
Angiver, om der skal foretages lydløs optagelse under intervaloptagelse. ([Til]/[Fra])
Optageinterval prior.:
Indstiller, om optageintervallet skal prioriteres, når eksponeringstilstanden er [Auto programmeret] eller [Blændeprioritet], og lukkerhastigheden bliver længere end den tid, der er indstillet for [Optageinterval]. ([Til]/[Fra])

Tip!

 • Hvis du trykker på udløserknappen under intervaloptagelse, afsluttes intervaloptagelse, og kameraet vender tilbage til standbyskærmen for intervaloptagelse.
 • For at gå tilbage til normal optagetilstand skal du vælge MENU → (Kamera- indstillinger1) → [Intervalopt.funk.][Intervaloptagelse][Fra].
 • Hvis du trykker på en tast, som en af de følgende funktioner er blevet tildelt til, i det øjeblik, hvor optagelsen starter, forbliver funktionen aktiv under intervaloptagelse, selv uden at du holder ned på knappen.
  • [AEL-hold]
  • [ AEL-hold]
  • [Lås AF/MF-kontrol]
  • [Regist. AF-omr. hold]
  • [Hold AWB-lås]
  • [Vælger 1 under hold] til [Vælger 3 under hold]
 • Stillbilleder optaget med intervaloptagelse vises som en gruppe på afspilningsskærmen.
 • Stillbilleder, der er optaget med intervaloptagelse, kan afspilles kontinuerligt på kameraet. Hvis du har til hensigt at oprette en film med stillbillederne, kan du få forhåndsvist resultatet.

Bemærk!

 • Du kan muligvis ikke optage det indstillede antal billeder, afhængigt af det resterende batteriniveau og mængden af ledig plads på optagemediet. Brug strømforsyning via USB under optagelse, og brug et hukommelseskort med tilstrækkelig plads.
 • Under intervaloptagelse (herunder tiden mellem tryk på udløserknappen og start af optagelse) kan du ikke udføre MENU-betjeninger, men du kan udføre vælgerbetjeninger. Du kan udføre MENU-betjeninger, indtil du trykker på udløserknappen.
 • Under intervaloptagelse vises automatisk visning ikke.
 • [Lydløs opt. i interval] er indstillet til [Til] i standardindstillingerne, uanset indstillingen for [Lydløs optagelse].