Blød hud-effekt (stillbillede)

Indstiller den effekt, som anvendes til optagelse af glat hud i Registrering af ansigter-funktionen.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Blød hud-effekt] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Anvender ikke [Blød hud-effekt]-funktionen.

Til:
Anvender [Blød hud-effekt].

Tip!

  • Når [Blød hud-effekt] er indstillet til [Til], kan du vælge effektniveauet.Vælg effektniveauet ved at trykke på den højre/venstre side af kontrolhjulet.

Bemærk!

  • [Blød hud-effekt] er ikke til rådighed, når [Filformat] er [RAW].
  • [Blød hud-effekt] er ikke til rådighed for RAW-billeder, når [Filformat] er [RAW og JPEG].