Maksimumindstilling

Indstiller maksimumsfunktionen, hvilket forbedrer omridset af fokuserede områder under optagelse med manuel fokus eller direkte manuel fokus.

  1. MENU → (Kamera- indstillinger1) → [Maksimumindstilling] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Maksimumvisning:
Indstiller, om maksimum skal vises.
Maksimumniveau:
Angiver niveauet af forstærkning af områder i fokus.
Maksimumfarve:
Indstiller den farve, som anvendes til at forstærke områder i fokus.

Bemærk!

  • Da produktet opfatter skarpe områder som værende fokuseret, varierer effekten af maksimum afhængigt af motivet og objektivet.
  • Omridset på fokuserede afstande forstærkes ikke på enheder, der er tilsluttet via HDMI.