Standard fokus

Hvis du tildeler [Standard fokus] til den ønskede brugertilpassede tast, kan du genkalde praktiske funktioner som f.eks. hurtig flytning af fokusrammen osv. afhængigt af fokusområdeindstillingerne.

  1. MENU → (Kamera- indstillinger2) → [Specialtast] → ønsket tast, tildel derefter [Standard fokus]-funktionen til tasten.
    • Hvis du vil bruge funktionen [Standard fokus] under optagelse af film, skal du vælge MENU → (Kamera- indstillinger2) → [Specialtast] → den ønskede knap og derefter tildele [Standard fokus] til tasten.
  2. Tryk på den tast som [Standard fokus] blev tildelt til.
    • Det, som du kan gøre ved at trykke på tasten, varierer afhængigt af indstillingen for [Fokusområde].
Når [Fokusområde] er indstillet til [Zone], [Fleksibelt punkt] eller [Udvidet fleksib. pkt.]:
Trykker du på tasten, flyttes positionen af fokusrammen vha. den øverste/nederste/venstre/højre side på kontrolhjulet.
Når [Fokusområde] er indstillet til [Bred] eller [Centrum]:
Kameraet fokuserer på midten af skærmen, når du trykker på tasten.

Bemærk!

  • Du kan ikke indstille [Standard fokus]-funktionen til [Venstre knap-funk.], [Funkt. af højreknap] eller [Ned-knap].