Funk. af berør.betjen: Touchudløser

Når du optager med skærmen, fokuserer kameraet automatisk på det punkt, som du berører, og optager et stillbillede.
Indstil MENU (Opsætning) → [Brug touchscreen] til [Til] på forhånd.

 1. Vælg MENU (Kamera- indstillinger2) → [Funk. af berør.betjen][Touchudløser].
 2. Berør -ikonet på skærmen, mens optageskærmen vises.

  Mærket til venstre for ikonet lyser orange, og touchudløser-funktionen er aktiveret.

  • For at annullere [Touchudløser] skal du berøre -ikonet igen.
 3. Berør det motiv der skal fokuseres på.

  Når det motiv, som du berørte, er fokuseret, optages der et stillbillede.

Tip!

 • Du kan betjene optagefunktionerne nedenfor ved at berøre skærmen.
  • Optagelse af serieoptagelsesbilleder vha. touchudløseren

   Når [Fremf.metode] er indstillet til [Kont. optagelse], kan du optage serieoptagelsesbilleder, mens du berør skærmen.

  • Optagelse af serieoptagelsesbilleder af sportsscener vha. touchudløseren

   Når [Valg af motiv] er indstillet til [Sportsaktiviteter], kan du optage serieoptagelsesbilleder, mens du berør skærmen.

  • Optagelse af kontinuerlige bracketbilleder vha. touchudløseren

   Produktet optager tre billeder, mens eksponeringen automatisk ændres fra basis til mørkere, og derefter til lysere. Når [Fremf.metode] er indstillet til [Kontinuerlig bracket], skal du blive ved med at berøre skærmen, indstil optagelsen er færdig. Efter optagelsen kan du vælge det billede, du foretrækker.

Bemærk!

 • Funktionen [Touchudløser] er ikke til rådighed i de følgende situationer:
  • Under optagelse med søger
  • Når optagetilstanden er indstillet til [Film]
  • Når optagetilstanden er indstillet til [Slow-&Hurtigmotion]
  • Når optagetilstanden er indstillet til [Panorering]
  • Under [Smiludløser]-tilstand
  • Når [Fokustilstand] er [Manuel fokus]
  • Når [Fokusområde] er [Fleksibelt punkt]
  • Når [Fokusområde] er [Udvidet fleksib. pkt.]
  • Når du bruger den digitale zoomfunktion
  • Når du bruger [Klar billedzoom]