Fokusområdebegræ.

Ved at begrænse de tilgængelige typer fokusområdeindstillinger på forhånd kan du hurtigere vælge indstillingerne for [Fokusområde].

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Fokusområdebegræ.] → Tilføj et flueben ved de fokusområder, som du ønsker at anvende, og vælg derefter [OK].
    De typer fokusområder, der er mærket med , vil være til rådighed som indstillinger.

Tip!

  • Når du tildeler [Skift fokusområde] til en ønsket tast ved at vælge MENU (Kamera- indstillinger2) → [Specialtast] eller [Specialtast], ændres fokusområdet, hver gang du trykker på den tildelte tast. Ved at begrænse de typer fokusområder, der kan vælges, med [Fokusområdebegræ.] på forhånd kan du hurtigere vælge den fokusområdeindstilling, du ønsker.

    Hvis du tildeler [Skift fokusområde] til en brugertilpasset tast, anbefales det, at du begrænser typerne af fokusområder med [Fokusområdebegræ.].

Bemærk!

  • Typer af fokusområder, som ikke er markeret, kan ikke vælges vha. MENU eller Fn (Funktion)-menuen. Vælg et ved at tilføje et flueben vha. [Fokusområdebegræ.].
  • Hvis du fjerner fluebenet for et fokusområde, som er registreret med [Skift L/V AF-omr.] eller [AF-områderegist.], ændres de registrerede indstillinger.