Ansigt/øje-AF-inds.

Denne funktion bruges til at bestemme, hvorvidt kameraet vil fokusere med prioritet på ansigter eller øjne eller ej.
Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.00 eller senere.

 1. MENU(Kamera- indstillinger1) → [Ansigt/øje-AF-inds.] → ønsket indstillingspunkt.

Detaljer om menupunkt

Ansigt/øjenprio. AF :
Indstiller, om der skal registreres ansigter eller øjne i fokusområdet og fokuseres på øjnene (Øje-AF) eller ej, når autofokus er aktiveret. ([Til]/[Fra])
Motivregistrering :
Vælger det mål, der skal registreres.
[Menneske]: Registrerer menneskeansigter/-øjne.
[Dyr]: Registrerer dyreøjne. Dyreansigter registreres ikke.
Højre/ven. øje-valg :
Angiver det øje, der skal registreres. Hvis [Højre øje] eller [Venstre øje] er valgt, registreres kun det valgte øje. Når [Motivregistrering] er indstillet til [Dyr], kan [Højre/ven. øje-valg] ikke anvendes.
[Auto]: Kameraet registrerer automatisk øjnene.
[Højre øje]: Motivets højre øje (øjet i venstre side fra fotografens perspektiv) registreres.
[Venstre øje]: Motivets venstre øje (øjet i højre side fra fotografens perspektiv) registreres.
Vis ansigtsreg.ram. :
Indstiller, om rammen til ansigtsregistrering skal vises eller ej, når der registreres et menneskeansigt. ([Til]/[Fra])
Dyreøjevisning :
Indstiller, om rammen til øjeregistrering skal vises eller ej, når der registreres et øje på et dyr. ([Til]/[Fra])


Ramme til ansigtsregistrering

Når produktet registrerer et ansigt, vises den grå ramme for ansigtsregistrering. Når produktet bestemmer, at autofokus er aktiveret, bliver rammen for ansigtsregistrering hvid.
I tilfælde af at du har registreret den prioriterede rækkefølge for hvert enkelt ansigt vha. [Ansigtsregistrering], vælger produktet automatisk det først prioriterede ansigt, og rammen over det ansigt bliver hvid. Rammerne til ansigtsregistrering for andre registrerede ansigter bliver rødlilla.


Ramme til øjeregistrering

Der vises en hvid ramme til øjeregistrering, når der registreres et øje, og kameraet fastslår, at autofokus er muligt, afhængigt af indstillingerne.
Rammen til øjeregistrering vises som følger, når [Motivregistrering] er indstillet til [Dyr].


[Øje-AF] med brugertilpasset tast

Øje-AF-funktionen kan også anvendes ved at tildele [Øje-AF] til en brugertilpasset tast. Kameraet kan fokusere på øjne, så længe du trykker på tasten. Dette er praktisk, når du ønsker at anvende Øje-AF-funktionen midlertidigt på hele skærmen uanset indstillingen for [Fokusområde].
Hvis for eksempel [Fokusområde] er indstillet til [Fleksibelt punkt], og du ønsker, at kameraet skal fokusere på et øje uden for fokusrammen, kan du anvende Øje-AF-funktionen ved at trykke på den brugertilpassede tast, som [Øje-AF] er blevet tildelt til, uden at ændre [Fokusområde].

 1. MENU → (Kamera- indstillinger2) → [Specialtast] → ønsket tast, tildel derefter [Øje-AF]-funktionen til tasten.
 2. MENU → (Kamera- indstillinger1) → [Ansigt/øje-AF-inds.][Motivregistrering]→ ønsket indstilling.
 3. Ret kameraet mod ansigtet på et menneske eller et dyr, og tryk på den tast, som du har tildelt [Øje-AF]-funktionen til.
 4. Tryk på udløserknappen, mens du trykker på tasten.


[Skift højre/ven. øje] med brugertilpasset tast

Hvis [Højre/ven. øje-valg] er indstillet til [Højre øje] eller [Venstre øje], kan du skifte det øje, der skal registreres, ved at trykke på den brugertilpassede tast, som du har tildelt [Skift højre/ven. øje]-funktionen til.

Hvis [Højre/ven. øje-valg] er indstillet til [Auto], kan du midlertidigt skifte det øje, der skal registreres, ved at trykke på den brugertilpassede tast, som du har tildelt [Skift højre/ven. øje]-funktionen til.

Det midlertidige valg af venstre/højre annulleres, når du udfører følgende betjeninger osv. Kameraet vender tilbage til automatisk registrering af øjne.

 • Stop med at trykke udløserknappen halvvejs ned.
 • Stop med at trykke på den brugertilpassede tast, som [AF til] eller [Øje-AF] er tildelt til.
 • Tryk på Fn-knappen eller MENU-knappen.


Tip!

 • Hvis [Højre/ven. øje-valg] ikke er indstillet til [Auto], eller du udfører [Skift højre/ven. øje] ved hjælp af den brugertilpassede tast, vises øjeregistreringsrammen.
 • Hvis du ønsker, at ansigts- eller øjeregistreringsrammen skal forsvinde inden for et vist stykke tid efter, at kameraet har fokuseret på det pågældende ansigt eller øje, skal du indstille [Slet autom. AF-omr.] til [Til].
 • For at kunne registrere dyreøjne skal du arrangere kompositionen, så begge øjnene og næsen på dyret er inden for billedvinklen. Når først du fokuserer på dyrets ansigt, vil dyrets øjne nemmere blive detekteret.

Bemærk!

 • Når [Motivregistrering] er indstillet til [Menneske], registreres øjnene på dyr ikke. Når [Motivregistrering] er indstillet til [Dyr], registreres menneskeansigter ikke.
 • Når optagetilstanden er indstillet til [Portræt] under [Valg af motiv], er [Ansigt/øjenprio. AF] låst fast på [Til], og [Motivregistrering] er låst fast på [Menneske].
 • Når [Motivregistrering] er indstillet til [Dyr], er de følgende funktioner ikke til rådighed:
  • Sporingsfunktion
  • Ansigtspri. multimål
  • Regist. ansigtsprio.
 • Funktionen [Øje-AF] fungerer muligvis ikke ordentligt i de følgende situationer:
  • Når personen har solbriller på.
  • Når pandehåret dækker for personens øjne.
  • Under forhold med svag belysning eller modlys.
  • Når øjnene er lukkede.
  • Når personen befinder sig i skyggen.
  • Når personen er ude af fokus.
  • Når personen bevæger sig for meget.
 • Hvis personen bevæger sig for meget, vises registreringsrammen muligvis ikke korrekt over deres øjne.
 • Afhængigt af omstændighederne kan der ikke fokuseres på øjnene. Når dette sker, registrerer og fokuserer kameraet på ansigtet. Kameraet kan ikke fokusere på øjnene, når der ikke registreres nogen menneskeansigter.
 • Produktet registrerer muligvis ikke alle ansigter, eller registrerer muligvis utilsigtet andre objekter end ansigter under visse forhold.
 • Funktionen Øje-AF er ikke til rådighed, når tilstandsknappen er indstillet til (Film) eller eller under filmoptagelse.
 • Rammen til øjeregistrering vises ikke, når Øje-AF-funktionen ikke er til rådighed.
 • Du kan ikke anvende funktionen til registrering af ansigter/øjne sammen med de følgende funktioner:
  • Andre zoomfunktioner end den optiske zoom.
  • [Panorering]
  • [Farvereduktion] under [Billedeffekt]
  • Fokusforstørrelse
  • Når [Valg af motiv] er indstillet til [Landskab], [Nattescene], eller [Solnedgang]
  • Filmoptagelse med [Optageindstilling] indstillet til [120p]/[100p]
  • Når [Billedfrekvens] er indstillet til [120fps]/[100fps] under optagelse i slowmotion/hurtigmotion.
 • Der kan registreres op til 8 af dine motivers ansigter.
 • Selvom [Vis ansigtsreg.ram.] er indstillet til [Fra], vises der en grøn fokusramme over ansigter, som er fokuseret.
 • Når optagetilstanden er indstillet til [Intelligent auto] eller [Bedste auto], er [Ansigt/øjenprio. AF] låst til [Til].
 • Selv når [Motivregistrering] er indstillet til [Dyr], kan øjnene på visse typer dyr ikke registreres.
 • Selv når [Dyreøjevisning] er indstillet til [Fra], vises der en grøn fokusramme over øjne, som er fokuseret.