Ev-komp. vælg./hjul

Du kan justere eksponeringskompensationen med kontrolvælgeren eller kontrolhjulet.

  1. MENU (Kamera- indstillinger2) → [Ev-komp. vælg./hjul] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Tildeler ikke funktionen eksponeringskompensation til kontrolvælgeren eller kontrolhjulet.
Hjul:
Tildeler funktionen eksponeringskompensation til kontrolhjulet.
Vælger:
Tildeler funktionen eksponeringskompensation til kontrolvælgeren.

Bemærk!

  • Hvis du tildeler funktionen eksponeringskompensation til kontrolvælgeren, kan den funktion, som oprindelig var tildelt, styres vha. kontrolhjulet og omvendt.
  • Når optagetilstanden er indstillet til [Manuel eksp.], og ISO er indstillet til [ISO AUTO], er [Ev-komp. vælg./hjul] deaktiveret.