AF-mikrojust.

Giver dig mulighed for at justere den automatiske fokuseringsposition og registrere en justeret værdi for hvert enkelt objektiv, når du anvender A-fatningsobjektiver med en LA-EA2- eller LA-EA4-fatningsadapter (sælges separat).

Brug kun denne funktion når der behøves justeringer. Bemærk, at autofokusfunktionen muligvis ikke kan udføres på en korrekt position, når denne justering anvendes.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [AF-mikrojust.].
  2. Vælg [AF-justeringsindstil.][Til].
  3. [mængde] → ønsket værdi.
    • Jo større den værdi, som du vælger, er, desto længere væk vil den automatisk fokuserede position være fra produktet. Jo mindre den værdi, som du vælger, er, desto nærmere vil den automatisk fokuserede position være på produktet.

Tip!

  • Det anbefales, at du justerer positionen under de faktiske optageforhold. Indstil [Fokusområde] til [Fleksibelt punkt] og anvend et lyst motiv med høj kontrast, når du justerer.

Bemærk!

  • Når du monterer et objektiv, som du allerede har registreret en værdi for, vises den registrerede værdi på skærmen. [±0] vises for objektiver, som der endnu ikke er registreret nogen værdi for.
  • Hvis [-] vises som værdien, så er der blevet registreret i alt 30 objektiver, og der kan ikke registreres noget nyt objektiv. For at registrere et nyt objektiv skal du montere et objektiv, for hvilket registreringen kan slettes, og indstille dets værdi til [±0], eller nulstille værdierne for alle objektiverne vha. [Slet].
  • [AF-mikrojust.] understøtter objektiver fra Sony, Minolta og Konica-Minolta. Hvis du udfører [AF-mikrojust.] med andre objektiver end de understøttede objektiver, kan de registrerede indstillinger for de understøttede objektiver muligvis blive påvirket. Udfør ikke [AF-mikrojust.] med et objektiv, som ikke er understøttet.
  • Du kan ikke indstille [AF-mikrojust.] enkeltvist for et objektiv fra Sony, Minolta og Konica-Minolta med den samme specifikation.