Midlertidig ændring af funktionen for vælgeren (Min vælger-indstil.)

Du kan tildele de ønskede funktioner til kontrolvælgeren og kontrolhjulet, og du kan registrere op til tre kombinationer af indstillinger som "Min vælger"-indstillinger. Du kan hurtigt genkalde eller skifte registrerede "Min vælger"-indstillinger ved at trykke på den brugertilpassede tast, som du tildelte på forhånd.

Registrering af funktioner til "Min vælger"

Registrer de funktioner, som du ønsker at tildele til kontrolvælgeren og kontrolhjulet, som [Min vælger 1] til [Min vælger 3].

 1. MENU →(Kamera- indstillinger2) → [Min vælger-indstil.].
 2. Vælg en vælger eller et hjul for (Min vælger 1), og tryk på midten af kontrolhjulet.
 3. Vælg den ønskede funktion, der skal tildeles, vha. øverste/nederste/venstre/højre-siden på kontrolhjulet, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.

  • Vælg "--" (Ikke indstillet) for en vælger eller et hjul, som du ikke ønsker at tildele en function til.
 4. Når du har valgt funktioner for alle vælgere og hjulet i (Min vælger 1) ved at gentage trin 2 og 3, skal du vælge [OK].

  Indstillingerne for (Min vælger 1) vil blive registreret.

  • Hvis du også ønsker at registrere (Min vælger 2) og (Min vælger 3), skal du følge den samme procedure som beskrevet ovenfor.


Tildeling af en tast til at genkalde "Min vælger"

Tildel en brugertilpasset tast til at genkalde de registrerede indstillinger for "Min vælger".

 1. MENU →(Kamera- indstillinger2) → [Specialtast] eller [Specialtast] → Vælg den tast, som du ønsker at anvende til at genkalde "Min vælger".
 2. Vælg nummeret på den "Min vælger"-indstilling, som du ønsker at genkalde, eller mønsteret for skift af "Min vælger".


Detaljer om menupunkt

Vælger 1 under hold /Vælger 2 under hold/Vælger 3 under hold:
Mens du holder ned på tasten, tildeles de funktioner, som du har registreret i [Min vælger-indstil.], til vælgeren/hjulet.
Min vælger 1→2→3 :
Hver gang du trykker på tasten, skifter funktionen i følgende rækkefølge: "Normal funktion → Funktion for Min vælger 1 → Funktion for Min vælger 2 → Funktion for Min vælger 3 → Normal funktion".
Min vælger 1 til/fra /Min vælger 2 til/fra/Min vælger 3 til/fra:
Den funktion, der er registreret med [Min vælger-indstil.], gemmes, selv hvis du ikke holder ned på tasten. Tryk på tasten igen for at vende tilbage til normal funktion.


Optagelse, mens du skifter "Min vælger"

Under optagelse kan du genkalde "Min vælger" vha. den brugertilpassede tast og optage, mens du ændrer optageindstillingen, ved at dreje på kontrolvælgeren/kontrolhjulet.


I det følgende eksempel registreres de funktioner, der er vist nedenfor, til "Min vælger", og [Min vælger 1→2→3] tildeles til C1 (Brugertilpasset 1)-knappen.

Min vælger 1 Min vælger 2 Min vælger 3
Kontrolhjul ISO Tv Kreativ indst.
Kontrolvælger Av Hvidbalance Billedeffekt
 1. Tryk på C1 (Brugertilpasset1)-knappen.

  De funktioner, som er registreret til [Min vælger 1], tildeles til kontrolhjulet/kontrolvælgeren.

  • De ikoner, der er vist nedenfor, vises på den nederste del af skærmen.

 2. Drej på kontrolhjulet for at indstille ISO-værdien, og drej på kontrolvælgeren for at indstille blændeværdien.
 3. Tryk på C1-knappen igen.

  De funktioner, som er registreret til [Min vælger 2], tildeles til kontrolhjulet/kontrolvælgeren.

 4. Drej på kontrolhjulet for at indstille lukkerhastigheden, og drej på kontrolvælgeren for at indstille [Hvidbalance].
 5. Tryk på knappen C1 igen, og ændr indstillingsværdierne for de funktioner, som er registreret til [Min vælger 3].
 6. Tryk på udløserknappen for at optage.

Bemærk!

 • "Min vælger"-indstillinger, hver vælger/hvert hjul er indstillet til [Ikke indstillet], genkaldes ikke, når du trykker på den brugertilpassede tast. Der springes også over dem i [Min vælger 1→2→3].
 • Selv hvis en vælger/et hjul er låst ved hjælp af funktionen [Vælger/hjul låst], låses der midlertidigt op, når "Min vælger" genkaldes.