Selvudløser

Optager et billede vha. selvudløseren, efter der er forløbet et angivet antal sekunder, siden der blev trykket på udløserknappen. Brug 5-sekund/10-sekund-selvudløseren når du skal være med på billedet, og brug 2-sekund-selvudløseren for at reducere kamerarystelse forårsaget af tryk på udløserknappen.

 1. Tryk på / (Fremf.metode) på kontrolhjulet → [Selvudløser].
  • Du kan også indstille fremføringstilstanden ved at vælge MENU (Kamera- indstillinger1) → [Fremf.metode].
 2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.
 3. Juster fokuseringen og optag billedet.
  Selvudløserlampen blinker, der lyder et bip, og der optages et billede efter det designerede antal sekunder er forløbet.

Detaljer om menupunkt

Tilstanden bestemmer antallet af sekunder, indtil billedet tages, efter tryk på udløserknappen.

Selvudløser: 10 sek.
Selvudløser: 5 sek.
Selvudløser: 2 sek.

Tip!

 • Tryk på udløserknappen igen eller tryk på / på kontrolhjulet for at stoppe selvudløserens tælling.
 • Tryk på / på kontrolhjulet og vælg (Enkelt optagelse) for at annullere selvudløseren.
 • Indstil [Lydsignaler] til [Fra] for at slå biplyden fra under selvudløsernedtællingen.
 • For at anvende selvudløseren i bracket-indstilling skal du vælge bracket-indstilling under fremføringstilstand, og derefter vælge MENU → (Kamera- indstillinger1) → [Bracketindstillinger][Selvudløs. u. bracket].

Bemærk!

 • Selvudløseren er ikke til rådighed i de følgende situationer:
  • Optagetilstanden er indstillet til [Panorering].
  • [Sportsaktiviteter] under [Valg af motiv]
  • [Smiludløser]