Bedste auto

Kameraet optager med automatisk scenegenkendelse. Denne tilstand optager klare billeder af mørke scener eller scener med modlys.

Ved scener med ringe belysning eller modlys optager kameraet om nødvendigt flere billeder, og opretter et sammensat billede osv., for at optage billeder af højere kvalitet end i tilstanden Intelligent auto.
 1. Indstil tilstandsknappen til (Autotilstand).
 2. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Autotilstand][Bedste auto].
 3. Ret kameraet mod motivet.
  Når kameraet genkender en scene, vises ikonet for scenegenkendelse på skærmen. Hvis det er nødvendigt, vises der også den passende optagefunktion for den genkendte scene, samt antallet af gange lukkeren udløses.

 4. Juster fokuseringen og optag billedet.
  Når kameraet optager flere billeder, vælger og gemmer det automatisk det passende billede. Du kan også gemme alle billederne ved at indstille [B. auto billedudtræk.].

Bemærk!

 • Når produktet anvendes til at oprette sammensatte billeder, tager optageprocessen længere end normalt. I dette tilfælde høres lukkerlyden flere gange, men der optages kun ét billede.
 • Produktet genkender ikke scenen, når du anvender andre zoomfunktioner end optisk zoom.
 • Produktet genkender muligvis ikke en scene ordentligt under visse optageforhold.
 • Når [Filformat] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG], kan produktet ikke oprette et sammensat billede.
 • For [Bedste auto]-tilstand indstilles de fleste funktioner automatisk, og du kan ikke selv justere indstillingerne.