Genkald (Kamera- indstillinger1/Kamera- indstillinger2)

Giver dig mulighed for at optage et billede efter genkaldelse af ofte brugte tilstande eller kameraindstillinger, som er registreret med [ / Hukom.] på forhånd.

  1. Indstil tilstandsknappen til MR (Hukom.genkald.).
  2. Tryk på den venstre/højre side af kontrolhjulet eller drej på kontrolhjulet for at vælge det ønskede nummer, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.
    • Du kan også genkalde registrerede tilstande eller indstillinger ved at vælge MENU → (Kamera- indstillinger1) → [ / Genkald].

Tip!

  • For at genkalde indstillinger som er registreret til hukommelseskortet, skal du indstille tilstandsknappen til MR (Hukom.genkald.), og derefter vælge det ønskede nummer ved at trykke på den venstre/højre side af kontrolhjulet.
  • Indstillinger registreret til et hukommelseskort vha. et andet kamera af samme modelnavn kan genkaldes med dette kamera.

Bemærk!

  • Hvis du indstiller [ / Genkald] efter afslutning af optageindstillingerne, prioriteres de registrerede indstillinger, og de originale indstillinger bliver muligvis ugyldige. Kontroller indikatorerne på skærmen inden du optager.