Liste over tilstandsknappens funktioner

Du kan ændre optagetilstanden i overensstemmelse med emnet eller formålet med optagelsen.

  1. Drej på tilstandsknappen for at vælge den ønskede optagetilstand.

Tilgængelige funktioner

(Autotilstand):
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder af et hvilket som helst motiv, under alle forhold med godt resultat, ved at indstille de værdier, som produktet vurderer passende.

P (Auto programmeret):
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien (F-værdi)). Du kan også vælge forskellige indstillinger vha. menuen.

A (Blændeprioritet):
Giver dig mulighed for at justere blænden og optage, når du ønsker at sløre baggrunden osv.

S (Lukkerhast.prior.):
Giver dig mulighed for at optage motiver i hurtig bevægelse osv. ved hjælp af manuel justering af lukkerhastigheden.

M (Manuel eksp.):
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder med den ønskede eksponering ved at justere eksponeringen (både lukkerhastigheden og blændeværdien (F-værdien)).

MR (Hukom.genkald.):
Giver dig mulighed for at optage et billede efter genkaldelse af ofte brugte tilstande eller numeriske indstillinger, som er registreret på forhånd.

(Film):
Giver dig mulighed for at ændre eksponeringstilstanden for filmoptagelse.

(Slow-&Hurtigmotion):
Giver dig mulighed for at optage slowmotion- og hurtigmotionfilm.

(Panorering):
Giver dig mulighed for at optage et panoramabillede ved at sammensætte billederne.

SCN (Valg af motiv):
Giver dig mulighed for at optage med forudangivne indstillinger svarende til scenen.