Liste over ikoner på skærmen

Det viste indhold og deres positioner på illustrationerne er kun retningslinjer og kan eventuelt afvige fra de faktiske visninger.

Ikoner på optageskærmen

Skærmtilstand

Søgertilstand

 1. Optagetilstand/scenegenkendelse
  P P* A S M
  Optagetilstand

  Registreringsnummer
  Ikoner for Scenegenkendelse
  Valg af motiv
 2. Kameraindstillinger
  NO CARD
  Hukommelseskortstatus
  100
  Resterende antal billeder, som kan optages
  Skriver data/Antal billeder som mangler at blive skrevet
  Bredde-højde-forhold for stillbilleder
  24M / 20M / 16M / 12M / 10M / 8.0M / 6.0M / 5.1M / 4.0M
  Billedformat for stillbilleder
  RAW
  RAW-optagelse
  X.FINE FINE STD
  JPEG-kvalitet
  XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD
  Filformat for film
  Optageindstilling for film
  120p 60p 60i 30p 24p 100p 50p 50i 25p
  Billedhastighed for film
  Proxyoptagelse
  120fps 60fps 30fps 15fps 8fps 4fps 100fps 50fps 25fps 12fps 6fps 3fps 2fps 1fps
  Billedhastighed for optagelse i slow-/hurtigmotion
  Blitzopladning i gang
  Indstillingseffekt fra 
  AF-lampe
  SteadyShot fra/til, Advarsel for kamerarystelser
  Smart zoom/ Klar billedzoom/Digital zoom
  PC-fjernbetjening
  Visning på lys skærm
  Lydløs optagelse
  Fjernbetjening
  Ingen lydoptagelse på film
  Reduktion af vindstøj
  Skrivning af copyrightoplysninger til
  Gamma-visn.hjælp
  Annuller fokus
  Sporing Annuller
  Punktfokus
  Udførsel af [Punktfokus]
  NFC aktiv
  Bluetooth-tilslutning til rådighed/Bluetooth-tilslutning ikke til rådighed
  Tilsluttet til smartphone/Ikke tilsluttet til smartphone
  Indhentning af stedinformation/Stedinformation kan ikke indhentes
  Flytilstand
  Advarsel for overophedning
  Databasefil fuld/Databasefilfejl
 3. Batteri
  Resterende batteri
  Advarsel for resterende batteri
  USB-strømforsyning
 4. Optageindstillinger
  Fremf.metode
  Blitztilstand /Trådløs blitz/Rødøjereduktion
  ±0.0
  Blitzkompens.
  Fokustilstand
  Fokusområde
  Filformat
  Lysmålermetode
  7500K A5 G5
  Hvidbalance (Automatisk, forudindstilling, auto under vandet, brugertilpasset, farvetemperatur, farvefilter)
  D-områdeopt. /Auto HDR
  +3 +3 +3
  Kreativ indst./kontrast, farvemætning og skarphed
  Billedeffekt
  Ansigt/øjenprio. AF

  Billedprofil

  Indikator for følsomhed af smilregistrering

 5. Fokusindikator-/eksponeringsindstillinger
  Fokusindikator
  1/250
  Lukkerhastighed
  F3.5
  Blændeværdi
  Eksponeringskompensation/Manuelt afpasset
  ISO400
  ISO AUTO
  ISO400
  ISO-følsomhed
  AE-Lås/FEL-lås/AWB-lås
 6. Vejledninger/andet
  Sporing Annuller
  Vejledningsvisning til sporing
  Vælg fokuspunkt Til/Fra
  Vejledningsvisning til indstilling af Fokusområde
  Annuller fokus
  Vejledningsvisning til annullering af fokusering
  Vejledningsvisning til Min vælger


  Bracketindikator

  Område for punktmåling


  Vejledning til indstilling af eksponering

  Indikator for lukkerhastighed
  Indikator for blænde
  Histogram
  Digitalt vaterpas
  STBY REC
  Filmoptagelsesstandby/Filmoptagelse i gang
  1:00:12
  Aktuel filmoptagelsestid (timer: minutter: sekunder)
  Lydniveauvisning
  REC-kontrol
  00:00:00:00
  Tidskode (timer:minutter:sekunder:billeder)
  00 00 00 00
  Brugerbit

Ikoner på afspilningsskærmen

Afspilning af enkeltbillede

Visning af histogram

 1. Grundlæggende information
  Visningstilstand
  Bedømmelse
  Beskyt
  DPOF
  DPOF indstillet
  Automatisk indramning af billede
  3/7
  Filnummer/Antal billeder i visningstilstanden
  NFC aktiv
  Resterende batteri
  Vis som gruppe
  Proxyfilm inkluderet
 2. Kameraindstillinger

  Se "Ikoner på optageskærmen".

 3. Optageindstillinger
  Billedeffektfejl
  Auto HDR-fejl
  35mm
  Objektbrændvidde
  HLG
  HDR-optagelse (Hybrid Log-Gamma)

  Se "Ikoner på optageskærmen" for andre ikoner, der vises på dette område.

 4. Billedoplysninger


  Information om breddegrad/længdegrad

  2019 -1-1 10:37AM
  Dato for optagelse
  100-0003
  Mappenummer - filnummer
  Histogram (Luminans/R/G/B)