Auto. indramning (stillbillede)

Når dette produkt registrerer og optager ansigter, makrooptagelsesmotiver eller motiver som er sporet med [Sporing], beskærer produktet automatisk billedet til en passende komposition, hvorefter det gemmes. Både det originale og beskårede billede gemmes. Det beskårede billede gemmes i samme format som det originale billedformat.

 1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Auto. indramning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Beskærer ikke billeder.
Auto:
Beskærer automatisk billeder til en passende komposition.

Bemærk!

 • Det beskårede billede er måske ikke den bedst mulige komposition afhængigt af optageforholdene.
 • [Auto. indramning] kan ikke indstilles, når [Filformat] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG].
 • [Auto. indramning] er ikke til rådighed i følgende situationer.
  • Optagetilstanden er indstillet til [Panorering].
  • Optagetilstanden er indstillet til [Film].
  • Optagetilstanden er indstillet til [Slow-&Hurtigmotion].
  • Optagetilstanden er indstillet til [Håndholdt tusmørke], [Sportsaktiviteter], [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv]
  • [Fremf.metode] er indstillet til [Kont. optagelse], [Selvudl.(Kont.)], [Kontinuerlig bracket], [Enkelt bracket], [Hv.b.bracketing] eller [DRO-bracket].
  • ISO-følsomheden er indstillet til [Flerbilled-SR].
  • [DRO/Auto HDR]er indstillet til [Auto HDR].
  • Andre zoomfunktioner end den optiske zoom
  • Når du optager i Manuel fokus-tilstand
  • [Billedeffekt] er indstillet til [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig sort-hvid tone], [Miniature], [Vandfarve] eller [Illustration].