ISO-indstilling: ISO AUTO min. LH

Hvis du vælger [ISO AUTO] eller [ISO AUTO] under [Flerbilled-SR], når optagetilstanden er P (Auto programmeret) eller A (Blændeprioritet), kan du indstille den lukkerhastighed, hvor ISO-følsomheden begynder at ændres.
Denne funktion er effektiv til optagelse af motiver i bevægelse. Du kan minimere motivslør, mens du samtidig også forhindrer kamerarystelser.

  1. MENU → (Kamera- indstillinger1) → [ISO-indstilling][ISO AUTO min. LH] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

FASTER (Hurtigere)/FAST (Hurtig):
ISO-følsomheden begynder at ændres ved lukkerhastigheder, som er hurtigere end [Standard], så du kan forhindre kamerarystelser og motivsløring.
STD (Standard):
Kameraet indstiller automatisk lukkerhastigheden baseret på objektivets brændvidde.
SLOW (Langsom)/SLOWER (Langsommere):
ISO-følsomheden begynder at ændres ved lukkerhastigheder, som er langsommere end [Standard], så du kan optage billeder med mindre støj.
1/400030":
ISO-følsomheden begynder at ændres ved den lukkerhastighed, som du har indstillet.

Tip!

  • Forskellen i lukkerhastigheden hvor ISO-følsomheden begynder at ændres mellem [Hurtigere], [Hurtig], [Standard], [Langsom], og [Langsommere] er 1 EV.

Bemærk!

  • Hvis eksponeringen er utilstrækkelig, selv når ISO-følsomheden er indstillet til [ISO AUTO Maks.] i [ISO AUTO], så for at kunne optage med en passende eksponering, vil lukkerhastigheden være langsommere end den hastighed, som er indstillet i [ISO AUTO min. LH].
  • I de følgende situationer fungerer lukkerhastigheden muligvis ikke som indstillet:
    • Når du anvender blitzen til at optage lyse scener. (Den maksimale lukkerhastighed er begrænset til blitzsynkroniseringshastigheden på 1/160 sekund.)
    • Når blitzen anvendes til at optage mørke scener med [Blitztilstand] indstillet til [Udfyld.blitz]. (Den mindste lukkerhastighed er begrænset til hastigheden automatisk bestemt af kameraet.)