Lysmålermetode

Vælger lysmålingsmetoden som indstiller hvilken del af skærmen, der skal måles på for at bestemme eksponeringen.

 1. MENU(Kamera- indstillinger1) → [Lysmålermetode] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Multi:
Måler lyset i hvert enkelt område, efter at have opdelt det samlede område i flere områder, og bestemmer den passende eksponering for hele skærmen (Måling på flere mønstre).
Center:
Måler den gennemsnitlige lysstyrke for hele skærmen, mens der lægges vægt på skærmens centrale område (centervægtet måling).
Spot:
Måler kun det centrale område (punktmåling). Denne tilstand er egnet til måling af lys på en specificeret del af den samlede skærm. Størrelsen på målecirklen kan vælges mellem [Spot: Standard] og [Spot: Stort]. Positionen af målecirklen afhænger af indstillingen for [Punkt f. punktmåling].
G.snit hele skærm:
Måler den gennemsnitlige lysstyrke på den samlede skærm. Eksponeringen vil være stabil, selv hvis kompositionen eller positionen af motivet ændres.
Glanslys:
Måler lysstyrken, mens der lægges vægt på det fremhævede område på skærmen. Denne tilstand er egnet til optagelse af motivet, mens du undgår overeksponering.

Tip!

 • Når der er valgt [Spot] og [Fokusområde] er indstillet til enten [Fleksibelt punkt] eller [Udvidet fleksib. pkt.], mens [Punkt f. punktmåling] er indstillet til [Kobl til fokuspunkt], kan punktet for punktmåling blive koordineret med fokusområdet.
 • Når [Multi] er valgt, og [Ansigtspri. multimål] er indstillet til [Til], måler kameraet lysstyrken baseret på registrerede ansigter.
 • Når [Lysmålermetode] er indstillet til [Glanslys] og funktionen [D-områdeopt.] eller [Auto HDR] er aktiveret, vil lysstyrken og kontrasten automatisk blive korrigeret ved at dele billedet op i små områder og analysere kontrasten af lys og skygge. Foretag indstillinger baseret på optageforholdene.

Bemærk!

 • [Lysmålermetode] er låst til [Multi] i de følgende optagetilstande:
  • [Intelligent auto]
  • [Bedste auto]
  • [Valg af motiv]
  • Andre zoomfunktioner end den optiske zoom
 • I [Glanslys]-tilstand kan motivet muligvis blive mørkere, hvis der er en lysere del på skærmen.