AF til

Du kan fokusere uden at trykke udløserknappen halvvejs ned. Indstillingerne for [Fokustilstand] vil blive anvendt.

  1. MENU (Kamera- indstillinger2)→[Specialtast] eller [Specialtast] →ønsket tast, tildel derefter [AF til]-funktionen til tasten.
  2. Tryk på den tast, som du har tildelt [AF til]-funktionen til, mens du optager med autofokus.

Tip!

  • Indstil [AF m/udløserk.] til [Fra] når du ikke ønsker at udføre autofokus vha. udløserknappen.
  • Indstil [AF m/udløserk.], [Præ-AF] og [Eye-Start AF] til [Fra] for at forudsige motivets position og fokusere på en specifik optageafstand.