Hukommelse (Kamera- indstillinger1/Kamera- indstillinger2)

Giver dig mulighed for at registrere op til 3 ofte anvendte tilstande eller produktindstillinger til produktet og op til 4 (M1 til M4) til hukommelseskortet. Du kan genkalde indstillingerne ved blot at anvende tilstandsknappen.

  1. Indstil produktet til den indstilling, du ønsker at registrere.
  2. MENU(Kamera- indstillinger1) → [ / Hukom.] → ønskede nummer.
  3. Tryk på midten af kontrolhjulet for at bekræfte.

Punkter, som kan registreres

  • Du kan registrere forskellige funktioner til optagelse. De punkter, som faktisk kan registreres, vises på menuen af kameraet.
  • Blænde (F-tal)
  • Lukkerhastighed

Sådan ændres registrerede indstillinger

Ændr indstillingen til den ønskede indstilling og registrer indstillingen på ny til det samme tilstandsnummer.

Bemærk!

  • M1 til M4 kan kun vælges, når der er sat et hukommelseskort ind i produktet.
  • Programskift kan ikke registreres.