Fokustilstand

Vælger den fokusmetode som passer til motivets bevægelse.

 1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Fokustilstand] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

(Enkeltbilled-AF):
Produktet låser fokus, når først fokuseringen er gennemført. Anvend denne, når motivet ikke er i bevægelse.

(Automatisk AF):
[Enkeltbilled-AF] og [Kontinuerlig AF] skiftes i overensstemmelse med motivets bevægelse. Når udløserknappen trykkes halvvejs ned, låser produktet fokus, når det bestemmer, at motivet er ubevægeligt, eller fortsætter med at fokusere, når motivet er i bevægelse. Under kontinuerlig optagelse optager produktet automatisk med Kontinuerlig AF fra optagelse nummer to.

(Kontinuerlig AF):
Produktet fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen er holdt trykket halvvejs ned. Brug dette, når motivet er i bevægelse. I tilstanden [Kontinuerlig AF] er der ikke noget bip, når kameraet fokuserer.

(Dir. man. fokus.):
Du kan foretage finjusteringer manuelt efter udførsel af autofokus, hvorved du kan fokusere hurtigere på et motiv, end når du anvender den manuelle fokus fra begyndelsen. Dette er praktisk i situationer som ved makrooptagelse.

(Manuel fokus):
Justerer fokus manuelt. Hvis du ikke kan fokusere på det tilsigtede motiv vha. autofokus, skal du anvende manuel fokus.

Fokusindikator

(tændt):
Motivet er fokuseret, og fokus er låst.

(blinker):
Motivet er ikke fokuseret.

(tændt):
Motivet er fokuseret. Fokus vil blive justeret kontinuerligt i overensstemmelse med motivets bevægelser.

(tændt):
Fokusering er i gang.

Motiver, som det er svært at fokusere på vha. autofokus

 • Mørke og fjerne motiver
 • Motiver med ringe kontrast
 • Motiver set gennem glas
 • Motiver i hurtig bevægelse
 • Reflekterende lys eller skinnende overflader
 • Blinkende lys
 • Motiver i modlys
 • Kontinuerligt gentagende mønstre som f.eks. bygningsfacader
 • Motiver i et fokusområde med forskellige brændvidder

Tip!

 • I tilstanden [Kontinuerlig AF] kan du låse fokus ved at trykke og holde på den knap, som har fået tildelt [Fokuslås]-funktionen.
 • Når du indstiller fokus til uendelig i manuel fokustilstanden eller direkte manuel fokustilstanden, skal du sørge for, at fokus er på et tilstrækkeligt fjernt motiv ved at kontrollere skærmen eller søgeren.

Bemærk!

 • [Automatisk AF] er kun til rådighed, når du anvender et objektiv, som understøtter fasedetektion-AF.
 • Når der er indstillet [Kontinuerlig AF] eller [Automatisk AF], ændres billedvinklen muligvis lidt efter lidt under fokusering. Dette påvirker ikke de faktisk optagede billeder.
 • Kun [Kontinuerlig AF] og [Manuel fokus] er tilgængelige, når du optager film, eller når tilstandsknappen er indstillet til .