Kont. optagelse

Optager kontinuerligt billeder, mens du trykker på udløserknappen og holder den nede.

 1. Vælg / (Fremf.metode) på kontrolhjulet → [Kont. optagelse].
  • Du kan også indstille den kontinuerlige optagelse ved at vælge MENU (Kamera- indstillinger1) → [Fremf.metode].
 2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

Kontinuerlig optagelse: Hi+ :
Billeder optages kontinuerligt ved maksimal hastighed, mens du trykker og holder ned på udløserknappen.
Kontinuerlig optagelse: Hi / Kontinuerlig optagelse: Mid/ Kontinuerlig optagelse: Lo:
Motiver er nemmere at spore, da motivet vises i realtid på skærmen eller søgeren under optagelse.

Tip!

 • Indstil som følger for kontinuerligt at justere fokus og eksponering under kontinuerlig optagelse:
  • [Fokustilstand]: [Kontinuerlig AF]
  • [AEL med udløser]: [Fra] eller [Auto]

Bemærk!

 • Optagehastigheden under kontinuerlig optagelse bliver langsommere, når [El. første luk.gardin] er indstillet til [Fra] i [Kontinuerlig optagelse: Hi], [Kontinuerlig optagelse: Mid] eller [Kontinuerlig optagelse: Lo]-tilstand.
 • Når F-værdien er større end F11 i tilstanden [Kontinuerlig optagelse: Hi+], [Kontinuerlig optagelse: Hi] eller [Kontinuerlig optagelse: Mid], er fokus låst til indstillingen i den første optagelse.
 • Motivet vises ikke i realtid på skærmen eller søgeren ved optagelse i [Kontinuerlig optagelse: Hi+]-tilstand.
 • Kontinuerlig optagelse er ikke til rådighed i de følgende situationer:
  • Optagetilstanden er indstillet til [Panorering].
  • Optagetilstanden er indstillet til [Valg af motiv], og der er valgt en anden scene end [Sportsaktiviteter].
  • [Billedeffekt] er indstillet til én af følgende:[Blødt fokus] [HDR-maleri] [Fyldig sort-hvid tone] [Miniature] [Vandfarve] [Illustration]
  • [DRO/Auto HDR]er indstillet til [Auto HDR].
  • [ISO]er indstillet til [Flerbilled-SR].
  • [Smiludløser] anvendes.
 • Når du optager med en blitz, nedsættes hastigheden af kontinuerlig optagelse.