ISO-indstilling: ISO

Følsomhed overfor lys er udtrykt med ISO-tallet (anbefalet eksponeringsindeks). Jo større tallet er, desto højere er følsomheden.

 1. ISO (ISO) på kontrolhjulet → vælg ønsket indstilling.
  • Du kan også vælge MENU (Kamera- indstillinger1) → [ISO-indstilling][ISO].
  • Du kan ændre værdien med 1/3 EV-trin ved at dreje på kontrolhjulet. Du kan ændre værdien med 1 EV-trin ved at dreje på kontrolvælgeren.

Detaljer om menupunkt

Flerbilled-SR:
Kombinerer kontinuerlige optagelser for at oprette et billede med mindre støj. Tryk på den højre side for at få vist indstillingsskærmen, og vælg derefter en ønsket værdi vha. tryk på den øverste/nederste side af kontrolhjulet.
Vælg det ønskede ISO-tal fra ISO AUTO eller ISO 100 – ISO 102400.
ISO AUTO:
Indstiller automatisk ISO-følsomheden.
ISO 100 – ISO 102400:
Indstiller ISO-følsomheden manuelt. Vælger du et større tal, forøges ISO-følsomheden.

Tip!

 • Du kan ændre området for den ISO-følsomhed, der er indstillet automatisk i [ISO AUTO]-tilstand. Vælg [ISO AUTO] og tryk på den højre side af kontrolhjulet, og indstil de ønskede værdier for [ISO AUTO Maks.] og [ISO AUTO Minimum].Værdierne anvendes også ved optagelse i [ISO AUTO]-tilstand under [Flerbilled-SR].
 • Du kan indstille effektniveauet for støjreduktion ved at vælge [SR-effekt] under [Flerbilled-SR].

Bemærk!

 • Når [Filformat] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG], kan [Flerbilled-SR] ikke vælges.
 • Når [Flerbilled-SR] er valgt, kan blitzen, [D-områdeopt.] og [Auto HDR] ikke anvendes.
 • Når [Billedprofil] er indstillet til andet end [Fra], kan [Flerbilled-SR] ikke vælges.
 • Når [Billedeffekt] er indstillet til andet end [Fra], kan [Flerbilled-SR] ikke vælges.
 • [ISO AUTO] er valgt ved brug af de følgende funktioner:
  • [Intelligent auto]
  • [Bedste auto]
  • [Valg af motiv]
  • [Panorering]
 • Jo højere ISO-værdien er, desto mere støj vil der være på billederne.
 • De tilgængelige ISO-indstillinger vil variere afhængigt af, om du optager stillbilleder, optager film eller optager film i slowmotion/hurtigmotion.
 • Ved optagelse af film er der ISO-værdier mellem 100 og 32000 til rådighed. Hvis ISO-værdien er indstillet til en større værdi end 32000, ændres indstillingen automatisk til 32000. Når du er færdig med at optage filmen, vender ISO-værdien tilbage til den originale indstilling.
 • Det tilgængelige område for ISO-følsomhed varierer afhængigt af indstillingen for [Gamma] under [Billedprofil].
 • Når du anvender [Flerbilled-SR], tager det noget tid for produktet at udføre overlejringsbehandlingen af billeder.
 • Når du vælger [ISO AUTO] med optagetilstanden indstillet til [P], [A], [S] eller [M], vil ISO-følsomheden automatisk blive justeret inden for det indstillede område.