Optagelse af stillbilleder

 1. Vælg den ønskede optagetilstand ved at dreje på tilstandsknappen.

 2. Juster skærmvinklen og hold kameraet.Eller kig gennem søgeren og hold kameraet.
 3. Når der er monteret et zoomobjektiv, kan du forstørre billeder ved at dreje på zoomringen.
 4. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere.
  Når billedet er fokuseret, lyder der en bip-lyd og indikatoren (som f.eks. ) lyser.

 5. Tryk udløserknappen helt ned.

Sådan optages billeder med fokus låst på det ønskede motiv (Fokuslås)

Optager billeder med fokus låst på det ønskede motiv i autofokustilstand.

 1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Fokustilstand][Enkeltbilled-AF] eller [Automatisk AF].
 2. Placer motivet indenfor AF-området og tryk udløserknappen halvvejs ned.

  Fokus låses.

  • Hvis det er svært at fokusere på det ønskede motiv, skal du indstille [Fokusområde] til [Centrum] eller [Fleksibelt punkt].
 3. Fortsæt med at holde udløserknappen trykket halvvejs ned og placer motivet tilbage i den oprindelige position for at omkomponere optagelsen.

 4. Tryk udløserknappen helt ned for at optage billedet.

Tip!

 • Når produktet ikke kan fokusere automatisk, blinker fokusindikatoren, og der lyder ikke noget bip. Du kan enten omkomponere billedet eller ændre fokusindstillingen.I [Kontinuerlig AF]-tilstand lyser , og bip-lyden som angiver, at fokus er blevet opnået, lyder ikke.
 • Der vises et ikon, som indikerer at der skrives data, efter optagelse. Fjern ikke hukommelseskortet, mens ikonet vises.

Bemærk!

 • Når motivet flytter sig, kan du ikke låse fokuseringen, selvom [Fokustilstand] er blevet indstillet til [Automatisk AF].