Panorering

Giver dig mulighed for at oprette et enkelt panoramabillede ud fra flere billeder, som blev optaget under panorering af kameraet.

 1. Indstil tilstandsknappen til (Panorering).
 2. Ret kameraet mod motivet.
 3. Mens du trykker udløserknappen halvvejs ned, skal du rette kameraet ind mod den ene ende af den ønskede panoramiske komposition.
  • Du kan ændre optageretningen inden optagelse vha. kontrolvælgeren.

  (A) Dette område vil ikke blive optaget.
 4. Tryk udløserknappen helt ned.
 5. Panorer kameraet hen til slutningen af guiden i retningen af pilen på skærmen.


  (B) Vejledningsbjælke

Bemærk!

 • Hvis hele vinklen på panoramabilledet ikke er opnået inden for den indstillede tid, opstår der et gråt område i det sammensatte billede. Hvis dette sker, skal du bevæge produktet hurtigere for at kunne optage hele panoramabillede.
 • Når der er valgt [Bred] for [Panorering: Str.], kan panoramaoptagelsens samlede vinkel muligvis ikke opnås inden for den givne tid. Hvis dette sker, skal du prøve at optage efter ændring af [Panorering: Str.] til [Standard].
 • Da flere billeder sættes sammen, bliver den sammensatte del muligvis ikke optaget jævnt i visse tilfælde.
 • Når en lyskilde som f.eks. et lysstofrør flimrer, er lysstyrken eller farven på et sammensat billede muligvis ikke konsistent.
 • Når panoramaoptagelsens fulde vinkel og den AE/AF-låste vinkel er meget forskellige i lysstyrke og fokusering, bliver optagelsen muligvis ikke vellykket. Hvis dette sker, skal du ændre den AE/AF-låste vinkel og optage igen.
 • De følgende situationer er ikke egnede til optagelse med Panorering:
  • Motiver i bevægelse.
  • Motiver, der er for tæt på produktet.
  • Motiver med konstant lignende mønstre som f.eks. himmelen, en strand eller en græsplæne.
  • Motiver med konstant ændring som f.eks. bølger eller vandfald.
  • Motiver med en lysstyrke som er meget anderledes end deres omgivelser, som f.eks. solen eller en pære.
 • Panoreringsoptagelsen afbrydes muligvis i de følgende situationer:
  • Når kameraet panoreres for hurtigt eller for langsomt.
  • Når kameraet ryster for meget.
 • Der udføres kontinuerlig optagelse under optagelse med Panorering, og lukkerlyden bliver ved med at bippe, indtil optagelsen er færdig.
 • De følgende funktioner er ikke til rådighed med Panorering:
  • Smiludløser
  • Ansigt/øjenprio. AF
  • Ansigtspri. multimål
  • Auto. indramning
  • DRO/Auto HDR
  • Billedeffekt
  • Billedprofil
  • Blød hud-effekt
  • Lang eksp.SR
  • Sporingsfunktion
  • Andre zoomfunktioner end den optiske zoom
  • Fremf.metode
  • Visning på lys skærm
 • Som følger er værdierne for indstillingerne for visse funktioner fastsat med Panorering:
  • [ISO] er fastsat til [ISO AUTO].
  • [Fokusområde] er fastsat til [Bred].
  • [Høj ISO SR] er fastsat til [Normal].
  • [Blitztilstand] er fastsat til [Blitz fra].