Bracketindstillinger

Du kan indstille selvudløseren i bracketoptagelsestilstand, samt optagerækkefølgen for eksponeringsbracketing og hvidbalancebracketing.

  1. Vælg / (Fremf.metode) på kontrolhjulet → vælg bracketoptagelsestilstand.
    • Du kan også indstille fremføringstilstanden ved at vælge MENU → (Kamera- indstillinger1) → [Fremf.metode].
  2. MENU(Kamera- indstillinger1) → [Bracketindstillinger] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Selvudløs. u. bracket:
Indstiller, om selvudløseren skal anvendes under bracketoptagelse. Indstiller også antallet af sekunder til lukkeren udløses, hvis selvudløseren anvendes.
(OFF/2 sek./5 sek./10 sek.)
Bracket.rækkef.:
Indstiller rækkefølgen for eksponeringsbracketing og hvidbalancebracketing.
(0→-→+/-→0→+)