Auto langsom luk. (film)

Indstil om lukkerhastigheden skal justeres automatisk under filmoptagelse eller ej, hvis motivet er mørkt.

  1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Auto langsom luk.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Anvender automatisk langsom lukker. Lukkerhastigheden sænkes automatisk ved optagelse på mørke steder. Du kan reducere støj i filmen ved at anvende en langsom lukkerhastighed, når du optager på mørke steder.
Fra:
Anvender ikke Automatisk langsom lukker. Den optagede film bliver mørkere, end når [Til] er valgt, men du kan optage film med mere jævn bevægelse og mindre motivslør.

Bemærk!

  • [Auto langsom luk.]fungerer ikke i følgende situationer:
    • Under optagelse med slowmotion/hurtigmotion
    • (Lukkerhast.prior.)
    • (Manuel eksp.)
    • Når [ISO] er indstillet til andet end [ISO AUTO]