Ανάκληση (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής1/Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 2)

Σας επιτρέπει τη λήψη φωτογραφίας αφού ανακληθούν λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά ή ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής που έχουν καταχωρηθεί εκ των προτέρων με τη [/ Memory].

  1. Ρυθμίστε τον επιλογέα λειτουργιών στην επιλογή 1, 2 ή 3 (Ανάκληση μνήμης).
  2. Πατήστε το κέντρο του τροχού ελέγχου για επιβεβαίωση.
    • Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε καταχωρημένες λειτουργίες ή ρυθμίσεις επιλέγοντας το MENU → (Camera Settings1) → [/ Recall].

Συμβουλή

  • Για να ανακαλέσετε ρυθμίσεις καταχωρημένες στην κάρτα μνήμης, θέστε τον επιλογέα λειτουργιών στο MR (Ανάκληση μνήμης), έπειτα επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό πατώντας την αριστερή/δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου.
  • Ρυθμίσεις που έχουν κατοχυρωθεί σε μια κάρτα μνήμης με τη χρήση μιας άλλης φωτογραφικής μηχανής του ίδιου μοντέλου μπορούν να ανακληθούν σε αυτήν τη φωτογραφική μηχανή.

Σημείωση

  • Αν ορίσετε την [/ Recall] αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις λήψης, οι καταχωρισμένες ρυθμίσεις έχουν προτεραιότητα και οι αρχικές ρυθμίσεις μπορεί να ακυρωθούν. Ελέγξτε τις ενδείξεις στην οθόνη πριν τη λήψη.