Ρύθμιση εγγραφής (ταινία)

Επιλέγει το ρυθμό καρέ και το ρυθμό μετάδοσης bit για την εγγραφή ταινίας.

 1. MENU(Camera Settings2) → [Record Setting] → επιθυμητή ρύθμιση.
  • Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ροής δεδομένων τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα εικόνας.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Όταν το στοιχείο [File Format] έχει οριστεί σε [XAVC S 4K]

Ρύθμιση εγγραφής Ρυθμός μετάδοσης bit Περιγραφή
30p 100M/ 25p 100M Περίπου 100 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 3840×2160 (30p/25p).
30p 60M/ 25p 60M Περίπου 60 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 3840×2160 (30p/25p).
24p 100M * Περίπου 100 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 3840×2160 (24p).
24p 60M * Περίπου 60 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 3840×2160 (24p).

*Μόνο όταν η ρύθμιση η [NTSC/PAL Selector] έχει οριστεί σε NTSC

Όταν η [File Format] έχει οριστεί σε [XAVC S HD]

Ρύθμιση εγγραφής Ρυθμός μετάδοσης bit Περιγραφή
60p 50M/50p 50M Περίπου 50 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 1920×1080 (60p/50p).
60p 25M/50p 25M Περίπου 25 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 1920×1080 (60p/50p).
30p 50M/25p 50M Περίπου 50 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 1920×1080 (30p/25p).
30p 16M/25p 16M Περίπου 16 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 1920×1080 (30p/25p).
24p 50M * Περίπου 50 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 1920×1080 (24p).
120p 100M/100p 100M Περίπου 100 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 1920×1080 (120p/100p). Μπορείτε να εγγράψετε ταινίες σε 120 fps ή 100 fps.
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε ομαλότερες ταινίες σε αργή κίνηση χρησιμοποιώντας συμβατές συσκευές επεξεργασίας.
120p 60M/100p 60M Περίπου 60 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 1920×1080 (120p/100p). Μπορείτε να εγγράψετε ταινίες σε 120 fps ή 100 fps.
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε ομαλότερες ταινίες σε αργή κίνηση χρησιμοποιώντας συμβατές συσκευές επεξεργασίας.

*Μόνο όταν η ρύθμιση η [NTSC/PAL Selector] έχει οριστεί σε NTSC

Σημείωση

 • Οι τιμές [120p]/[100p] δεν μπορούν να επιλεγούν για τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
  • [Ευφυές αυτόματο]
 • Κατά τη λήψη πλήρους καρέ, η γωνία θέασης θα είναι στενότερη υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
  • Όταν το [File Format] έχει ρυθμιστεί σε [XAVC S 4K] και το [Record Setting] έχει ρυθμιστεί σε [30p]