Λειτουργία αποστολής σε smartphone: Αποστολή στόχου (ταινίες proxy)

Όταν μεταφέρετε ένα βίντεο σε ένα smartphone με [Αποστολή σε Smartphone], μπορείτε να επιλέξτε αν θα μεταφέρετε την ταινία proxy χαμηλού βαθμού ροής δεδομένων ή την αρχική ταινία υψηλού βαθμού ροής δεδομένων.

  1. MENU → (Δίκτυο) → [Send to Smartphone Func.][Sending Target] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Proxy Only:
Μεταφέρει μόνο ταινίες proxy.
Original Only:
Μεταφέρει μόνο πρωτότυπες ταινίες.
Proxy & Original:
Μεταφέρει και proxy και πρωτότυπες ταινίες.

Σημείωση

  • Ενώ μεταφέρετε πολλές εικόνες ή μεγάλες σε διάρκεια εικόνες, σας συστήνουμε να τροφοδοτείτε τη φωτογραφική με ρεύμα από επιτοίχια πρίζα, με τη χρήση του προσαρμογέα τροφοδοτικού (παρέχεται).