Ταινία: Λειτουργία έκθεσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία έκθεσης για κάθε λήψη ταινίας.

  1. Θέστε τον επιλογέα λήψης στο (Ταινία).
  2. MENU (Camera Settings2) → [Exposure Mode] → επιθυμητή ρύθμιση.
  3. Πατήστε το κουμπί MOVIE (Ταινία) για να ξεκινήσει η εγγραφή.
      
    • Πατήστε ξανά το κουμπί MOVIE για να σταματήσει η εγγραφή.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Αυτόματο πρόγραμμα:
Σας επιτρέπει τη λήψη με την έκθεση να ρυθμίζεται αυτόματα (τόσο η ταχύτητα κλείστρου όσο και η τιμή διαφράγματος).
Προτεραιότητα διαφράγματος:
Επιτρέπει τη λήψη μετά τη χειροκίνητη προσαρμογή της τιμής διαφράγματος.
Προτεραιότητα κλείστρου:
Επιτρέπει τη λήψη μετά τη χειροκίνητη προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου.
Χειροκίνητη έκθεση:
Επιτρέπει τη λήψη μετά τη χειροκίνητη προσαρμογή της έκθεσης (τόσο η ταχύτητα κλείστρου όσο και η τιμή διαφράγματος).