Ρυθμίσεις HDMI: Έξοδος 24p/60p (ταινία) (Μόνο για μοντέλα συμβατά με 1080 60p)

Μπορείτε να ορίσετε το 1080/24p ή 1080/60p ως τη μορφή εξόδου HDMI όταν η [Record Setting] είναι ορισμένη σε [24p 50M], [24p 60M] ή [24p 100M].

  1. MENU (Ρύθμιση) → [HDMI Settings][HDMI Resolution][1080p] ή [2160p/1080p].
  2. MENU(Setup) → [HDMI Settings][24p/60p Output] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

60p:
Οι ταινίες προβάλλονται σε μορφή 60p.
24p:
Οι ταινίες προβάλλονται σε μορφή 24p.