Χειρισμός της φωτογραφικής μηχανής από ηλεκτρονικό υπολογιστή (Τηλεχειρισμός από ηλεκτρονικό υπολογιστή)

Χρησιμοποιεί μια σύνδεση Wi-Fi ή USB κ.λπ. για τον έλεγχο της φωτογραφικής μηχανής από έναν υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών όπως η λήψη και η αποθήκευση εικόνων στον υπολογιστή.

Επιλέξτε MENU → (Δίκτυο) → [Ctrl w/ Smartphone][Ctrl w/ Smartphone][Off] εκ των προτέρων.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το [PC Remote Function], ανατρέξτε στο ακόλουθο URL:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7c/l/pcremote.php

  1. MENU (Δίκτυο) → [PC Remote Function] → Επιλέξτε ένα στοιχείο για ρύθμιση και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
  2. Συνδέστε τη κάμερα στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, εκκινήστε το Imaging Edge Desktop (Απομακρυσμένα) στον υπολογιστή.
    Μπορείτε πλέον να χειριστείτε την κάμερα χρησιμοποιώντας το Imaging Edge Desktop (Απομακρυσμένα).
    • Η μέθοδος σύνδεσης μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής και του υπολογιστή εξαρτάται από τη ρύθμιση για το [PC Remote Cnct Method].

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

PC Remote:
Καθορίζει εάν θα χρησιμοποιείται η λειτουργία [PC Remote]. ([On] / [Off])
Μέθοδος τηλεχειρισμού μέσω υπολογιστή:
Επιλέγει τη μέθοδο σύνδεσης όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας το [PC Remote]. ([USB]/[Wi-Fi Direct]/[Wi-Fi Access Point])
Σύζευξη:
Όταν το [PC Remote Cnct Method] έχει ρυθμιστεί σε [Wi-Fi Access Point], πραγματοποιήστε σύζευξη της φωτογραφικής μηχανής με τον υπολογιστή.
Πληροφορίες Wi-Fi Direct:
Εμφανίζει τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής από τον υπολογιστή όταν το [PC Remote Cnct Method] έχει ρυθμιστεί σε [Wi-Fi Direct].
Ακίνητη εικόνα Αποθήκευση προορισμού:
Ρυθμίζει εάν θα αποθηκευτούν εικόνες στη φωτογραφική μηχανή και στον υπολογιστή κατά την απομακρυσμένη λήψη μέσω υπολογιστή. ([PC Only]/[PC+Camera]/[Camera Only])
Αποθήκευση εικόνας RAW+J στον υπολογιστή:
Επιλέγει τον τύπο αρχείου για εικόνες που πρόκειται να μεταφερθούν στον υπολογιστή όταν το [Still Img. Save Dest.] έχει ρυθμιστεί σε [PC+Camera]. ([RAW & JPEG]/[JPEG Only]/[RAW Only])
Μέγεθος αποθήκευσης εικόνας στον υπολογιστή:
Επιλέγει τον τύπο αρχείου για εικόνες που πρόκειται να μεταφερθούν στον υπολογιστή όταν το [Still Img. Save Dest.] έχει ρυθμιστεί σε [PC+Camera]. Το αρχείο JPEG αρχικού μεγέθους ή ένα αρχείο JPEG ισοδύναμο με 2M μπορεί να μεταφερθεί. ([Original]/[2M])


Τρόπος σύνδεσης της φωτογραφικής μηχανής και του υπολογιστή

Όταν το [PC Remote Cnct Method] έχει ρυθμιστεί σε [USB]

Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή και τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB Type-C (παρέχεται).


Όταν το [PC Remote Cnct Method] έχει ρυθμιστεί σε [Wi-Fi Direct]

Χρησιμοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή ως ένα σημείο πρόσβασης και συνδέστε τον υπολογιστή στη φωτογραφική μηχανή απευθείας μέσω Wi-Fi.

Επιλέξτε το MENU(Δίκτυο) → [PC Remote Function][Wi-Fi Direct Info.] για να προβάλετε τις πληροφορίες σύνδεσης Wi-Fi (SSID και κωδικός πρόσβασης) για τη φωτογραφική μηχανή. Συνδέστε τον υπολογιστή και τη φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες σύνδεσης Wi-Fi που εμφανίζονται στη φωτογραφική μηχανή.


Όταν το [PC Remote Cnct Method] έχει ρυθμιστεί σε [Wi-Fi Access Point]

Συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή και τον υπολογιστή μέσω Wi-Fi χρησιμοποιώντας ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης. Η φωτογραφική μηχανή και ο υπολογιστής πρέπει να συζευχθούν εκ των προτέρων.

Επιλέξτε MENU(Δίκτυο) → [Wi-Fi Settings][WPS Push] ή [Access Point Set.] για να συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή με το ασύρματο σημείο πρόσβασης. Συνδέστε τον υπολογιστή με το ίδιο ασύρματο σημείο πρόσβασης.
Στην κάμερα, επιλέξτε Μενού→ (Δίκτυο) → [Τηλεχειρισμός από PC][Σύζευξη] και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το Imaging Edge Desktop (Απομακρυσμένα) για τη σύζευξη κάμερας και υπολογιστή. Επιλέξτε [OK] στην οθόνη επιβεβαίωσης σύζευξης που εμφανίζεται στη φωτογραφική μηχανή για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη.

  • Οι πληροφορίες σύζευξης διαγράφονται όταν πραγματοποιείτε αρχικοποίηση της φωτογραφικής μηχανής.

Σημείωση

  • Όταν μια μη εγγράψιμη κάρτα μνήμης τοποθετείται στη φωτογραφική μηχανή, δεν μπορείτε να εγγράψετε στατικές εικόνες ακόμα κι αν το [Still Img. Save Dest.] έχει ρυθμιστεί σε [Camera Only] ή [PC+Camera].
  • Όταν έχει επιλεγεί το [Camera Only] ή το [PC+Camera] και δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή, το κλείστρο δεν θα απελευθερωθεί ακόμα κι αν το [Release w/o Card] έχει ρυθμιστεί σε [Enable].
  • Το [RAW+J PC Save Img] μπορεί να επιλεγεί μόνο όταν το [File Format] έχει ρυθμιστεί σε [RAW & JPEG].