Σημειώσεις για τη φόρτιση του πακέτου μπαταριών

  • Ο παρεχόμενος προσαρμογέας τροφοδοτικού AC είναι ειδικά διαμορφωμένος για χρήση με αυτό το προϊόν. Μην συνδέετε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.
  • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε γνήσιο προσαρμογέα τροφοδοτικού AC της Sony.
  • Αν η λυχνία φόρτισης του προϊόντος αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών που φορτίζεται και ξανατοποθετήστε το ίδιο πακέτο μπαταριών στο προϊόν πιέζοντας καλά. Αν η λυχνία φόρτισης αναβοσβήνει ξανά, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η μπαταρία είναι ελαττωματική ή ότι έχει χρησιμοποιηθεί τύπος πακέτου μπαταριών εκτός του ενδεδειγμένου. Ελέγξτε ότι ο τύπος του πακέτου μπαταριών είναι ο ενδεδειγμένος.
    Αν το πακέτο μπαταριών είναι ενδεδειγμένου τύπου, αφαιρέστε το και αντικαταστήστε το με ένα καινούριο ή διαφορετικό πακέτο μπαταριών και ελέγξτε ότι η νέα μπαταρία φορτίζει σωστά. Αν η νέα μπαταρία φορτίζει σωστά, η προηγούμενη μπορεί να ήταν ελαττωματική.
  • Εάν η λυχνία φόρτισης αναβοσβήνει ακόμα και όταν ο προσαρμογέας τροφοδοτικού AC είναι συνδεδεμένος στο προϊόν και την ηλεκτρική (επιτοίχια) πρίζα, αυτό σημαίνει ότι η φόρτιση έχει διακοπεί προσωρινά και ότι βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Η φόρτιση σταματάει και εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής αυτόματα, όταν η θερμοκρασία κυμαίνεται εντός του συνιστώμενου εύρους λειτουργίας. Όταν η θερμοκρασία επανέλθει στο ενδεδειγμένο εύρος, η φόρτιση ξεκινά και πάλι και η λυχνία φόρτισης ανάβει ξανά. Συνιστούμε να φορτίζετε το πακέτο μπαταριών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10°C και 30°C (50°F έως 86°F).