Αναλογία πλευρών οθόνης (ακίνητη εικόνα)

  1. MENU (Camera Settings1) → [Aspect Ratio] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

3:2:
Ίδια αναλογία πλευρών οθόνης με φιλμ 35 mm
4:3:
Αναλογία πλευρών οθόνης 4:3.
16:9:
Αναλογία πλευρών οθόνης 16:9.
1:1:
Η οριζόντια και κάθετη αναλογία είναι ίση.