Μέγεθος JPEG (στατική εικόνα)

Όσο μεγαλύτερο το μέγεθος της εικόνας, τόσο περισσότερες λεπτομέρειες θα αναπαράγονται όταν η εικόνα εκτυπώνεται σε χαρτί μεγάλων διαστάσεων. Όσο μικρότερο το μέγεθος της εικόνας, τόσο περισσότερες εικόνες μπορούν να εγγραφούν.

  1. MENU (Camera Settings1) → [JPEG Image Size] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Κατά την εγγραφή σε μέγεθος πλήρους καρέ

Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 3:2

Παράμετρος Αριθμός pixel: (οριζόντια × κατακόρυφα)
L: 24M 6000×4000 pixel
M: 10M 3936×2624 pixel
S: 6.0M 3008×2000 pixel


Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 4:3

Παράμετρος Αριθμός pixel: (οριζόντια × κατακόρυφα)
L: 21M 5328×4000 pixel
M: 9.2M 3488×2624 pixel
S: 5.3M 2656×2000 pixel


Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 16:9

Παράμετρος Αριθμός pixel: (οριζόντια × κατακόρυφα)
L: 20M 6000×3376 pixel
M: 8.7M 3936×2216 pixel
S: 5.1M 3008×1688 pixel


Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 1:1

Παράμετρος Αριθμός pixel: (οριζόντια × κατακόρυφα)
L: 16M 4000×4000 pixel
M: 6.9M 2624×2624 pixel
S: 4.0M 2000×2000 pixel


Κατά την εγγραφή σε μέγεθος αντίστοιχο με το APS-C

Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 3:2

Παράμετρος Αριθμός pixel: (οριζόντια × κατακόρυφα)
L: 10M 3936×2624 pixel
M: 6.0M 3008×2000 pixel
S: 2.6M 1968×1312 pixel


Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 4:3

Παράμετρος Αριθμός pixel: (οριζόντια × κατακόρυφα)
L: 9.2M 3488×2624 pixel
M: 5.3M 2656×2000 pixel
S: 2.3M 1744×1312 pixel


Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 16:9

Παράμετρος Αριθμός pixel: (οριζόντια × κατακόρυφα)
L: 8.7M 3936×2216 pixel
M: 5.1M 3008×1688 pixel
S: 2.2M 1968×1112 pixel


Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 1:1

Παράμετρος Αριθμός pixel: (οριζόντια × κατακόρυφα)
L: 6.9M 2624×2624 pixel
M: 4.0M 2000×2000 pixel
S: 1.7M 1312×1312 pixel

Σημείωση

  • Όταν η [File Format] έχει ρυθμιστεί σε [RAW] ή [RAW & JPEG], το μέγεθος εικόνων RAW ανταποκρίνεται στο «L.»