Προσαρμογή των ρυθμίσεων περιοχής εστίασης στον προσανατολισμό της φωτογραφικής μηχανής (οριζόντια/κατακόρυφα) (Εναλλαγή V/H περιοχής AΕ)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αλλαγή της [Focus Area] και τη θέση του πλαισίου εστίασης ανάλογα με τον προσανατολισμό της φωτογραφικής μηχανής (οριζόντια/κάθετα). Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη κατά τη λήψη σκηνών για τις οποίες πρέπει να αλλάζετε συχνά τη θέση της φωτογραφικής μηχανής, όπως πορτραίτα ή σκηνές με αθλήματα.

 1. MENU (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 1) → [Switch V/H AF Area] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Off:
Δεν αλλάζει την [Focus Area] και τη θέση του πλαισίου εστίασης ανάλογα με τον προσανατολισμό της φωτογραφικής μηχανής (οριζόντια/κάθετα).
Μόνι σημείο AF:
Αλλάζει τη θέση του πλαισίου εστίασης ανάλογα με τον προσανατολισμό της φωτογραφικής μηχανής (οριζόντια/κατακόρυφα). Η [Focus Area] έχει σταθεροποιηθεί.
Σημείο AF + Περιοχή AF:
Αλλάζει την [Focus Area] και τη θέση του πλαισίου εστίασης ανάλογα με τον προσανατολισμό της φωτογραφικής μηχανής (οριζόντια/κάθετα).

Ένα παράδειγμα όταν έχουν επιλεχθεί [AF Point + AF Area]

Εικονογράφηση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η περιοχή εστίασης στην οριζόντια και κάθετη λήψη

(Α) Κάθετα: [Ευέλικτο σημείο] (Επάνω αριστερή γωνία)

(Β) Οριζόντια: [Ευέλικτο σημείο] (Επάνω δεξιά γωνία)

(C) Κάθετα: [Ζώνη] (Κάτω αριστερή γωνία)

 • Ανιχνεύονται τρεις προσανατολισμοί της φωτογραφικής μηχανής: οριζόντιος, κατακόρυφος με την πλευρά του κουμπιού κλείστρου στραμμένη προς τα πάνω και κατακόρυφος με την πλευρά του κουμπιού κλείστρου στραμμένη προς τα κάτω.

Σημείωση

 • Αν η ρύθμιση για την [Switch V/H AF Area] έχει αλλάξει, οι ρυθμίσεις εστίασης για κάθε προσανατολισμό της φωτογραφικής μηχανής δεν θα διατηρηθεί.
 • Η [Focus Area] και η θέση του πλαισίου εστίασης δεν θα αλλάξει ακόμα και όταν η [Switch V/H AF Area] έχει ρυθμιστεί σε [AF Point + AF Area] ή [AF Point Only] στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Όταν η λειτουργία λήψης έχει ρυθμιστεί σε [Intelligent Auto], [Movie], ή [S&Q Motion]
  • Ενώ το κουμπί κλείστρου είναι πατημένο μέχρι τη μέση προς τα κάτω
  • Κατά τη λήψη ταινίας
  • Κατά τη χρήση της λειτουργία ψηφιακού ζουμ
  • Όταν η ενεργοποιημένη η αυτόματη εστίαση
  • Κατά τη συνεχόμενη λήψη
  • Κατά την αντίστροφη μέτρηση του χρονοδιακόπτη
  • Όταν έχει επιλεγεί ο [Focus Magnifier].
 • Κατά τη λήψη εικόνων αμέσως μετά την ενεργοποίηση και όταν η φωτογραφική μηχανή είναι κατακόρυφη, η πρώτη λήψη γίνεται με τη οριζόντια ρύθμιση εστίασης ή με την τελευταία ρύθμιση εστίασης.
 • Ο προσανατολισμός της φωτογραφικής μηχανής δεν μπορεί να εντοπιστεί όταν ο φακός κοιτάει πάνω ή κάτω.