καταχωρ. καταχωρ. προσ.

Ρυθμίζει αν θα δοθεί υψηλότερη προτεραιότητα στην εστίαση σε καταχωρημένα πρόσωπα με την [Face Registration].

  1. MENU (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 1) → [Regist. καταχ.προσ.] → η ρύθμιση που θέλετε.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

On:
Εστιάζει με υψηλότερη προτεραιότητα σε πρόσωπα με τη χρήση [Face Registration].
Off:
Εστιάζει χωρίς να δίνει υψηλότερη προτεραιότητα σε καταχωρημένα πρόσωπα.

Συμβουλή

  • Για τη χρήση της λειτουργίας [Regist. καταχ.προσ.], ρυθμίστε ως ακολούθως.
    • [Face/Eye Priority in AF] στο [Face/Eye AF Set.]: [On]
    • [Subject Detection] στο [Face/Eye AF Set.]: [Human]