Ρυθμίσεις αρχείου/φακέλου (στατική εικόνα)

Ρυθμίζει τα ονόματα των αρχείων για τις στατικές εικόνες που θα ληφθούν και καθορίζει φακέλους για την αποθήκευση των στατικών εικόνων που θα τραβήξετε.

  1. MENU → (Setup) → [File/Folder Settings] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Αριθμός αρχείου:
Μπορείτε να ρυθμίσετε πώς θα γίνεται η αντιστοίχιση αριθμών φακέλου σε στατικές εικόνες .
[Series]: Δεν μηδενίζει τους αριθμούς αρχείου για κάθε φάκελο.
[Reset]: Μηδενίζει τους αριθμούς αρχείου για κάθε φάκελο.
Ορισμός αρχείου ονόματος:
Μπορείτε να ορίσετε τους πρώτους τρεις χαρακτήρες του ονόματος αρχείου.
Όνομα φακέλου:
Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που ανατίθενται τα ονόματα των φακέλων.
[Standard Form]: Οι φάκελοι ονομάζονται ως εξής: "αριθμός φακέλου + MSDCF".
Παράδειγμα: 100MSDCF
[Date Form]: Οι φάκελοι ονομάζονται ως εξής: "αριθμός φακέλου + Y (το τελευταίο ψηφίο του έτους)/ΜΜ/ΗΗ".
Παράδειγμα: 10000405 (Αριθμός φακέλου: 100, ημερομηνία: 05/04/2020)

Σημείωση

  • Για τη [Set File Name] μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο γράμματα, αριθμοί και παύλες υπογράμμισης. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η χρήση της κάτω παύλας ως πρώτου χαρακτήρα.
  • Οι τρεις χαρακτήρες που ορίζονται με τη χρήση [Set File Name] εφαρμόζονται σε αρχεία που έχουν εγγραφεί αφού έχει γίνει η ρύθμιση.