Εστίαση σε μάτια (Ρύθμιση αυτόματης εστίασης σε πρόσωπο/μάτια)

Το στοιχείο [Face/Eye AF Set.] χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί αν η φωτογραφική μηχανή θα εστιάζει με προτεραιότητα στο πρόσωπο/στα μάτια ή όχι.


Υπάρχουν δύο τρόποι για την εκτέλεση της λειτουργίας [Eye AF], με ορισμένες διαφορές στις προδιαγραφές τους. Επιλέξτε τον κατάλληλο τρόπο, ανάλογα με το σκοπό σας.

Στοιχείο [Eye AF] μέσω [Face/Eye AF Set.] [Eye AF] μέσω προσαρμοσμένου πλήκτρου

Οι λεπτομέρειες διατίθενται εδώ.

Ανίχνευση θέματος Η φωτογραφική μηχανή θα ανιχνεύει πρόσωπα/μάτια με υψηλότερη προτεραιότητα. Η φωτογραφική μηχανή θα ανιχνεύει αποκλειστικά τα πρόσωπα/μάτια.
Αρχική προετοιμασία Επιλέξτε το στοιχείο [Face/Eye AF Set.][Face/Eye Priority in AF][On]. Αντιστοιχίστε τη λειτουργία [Eye AF] στο επιθυμητό πλήκτρο χρησιμοποιώντας το [Custom Key] ή το [Custom Key].
Τρόπος εκτέλεσης της λειτουργίας [Eye AF] Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση. Πατήστε το πλήκτρο στο οποίο έχετε αντιστοιχίσει τη λειτουργία [Eye AF]*.
Προδιαγραφές
 • Όταν η φωτογραφική μηχανή ανιχνεύει ένα πρόσωπο ή ένα μάτι μέσα στην καθορισμένη περιοχή εστίασης ή γύρω από αυτήν, εστιάζει στο πρόσωπο ή στο μάτι με υψηλότερη προτεραιότητα.
 • Αν η φωτογραφική μηχανή δεν ανιχνεύει πρόσωπα ή μάτια μέσα στην καθορισμένη περιοχή εστίασης ή γύρω από αυτήν, θα εστιάσει σε ένα άλλο ανιχνεύσιμο θέμα.
 • Η φωτογραφική μηχανή εστιάζει αποκλειστικά σε πρόσωπα ή μάτια οπουδήποτε στην οθόνη, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση στο στοιχείο [Focus Area].
 • Η φωτογραφική μηχανή δεν θα εστιάζει αυτόματα σε άλλο θέμα, αν δεν ανιχνευθούν πρόσωπα ή μάτια οπουδήποτε στην οθόνη.
Λειτουργία εστίασης Ακολουθεί τη ρύθμιση που ορίζεται με το στοιχείο [Focus Mode] Ακολουθεί τη ρύθμιση που ορίζεται με το στοιχείο [Focus Mode]
Περιοχή εστίασης Ακολουθεί τη ρύθμιση που ορίζεται με το στοιχείο [Focus Area] Η περιοχή εστίασης γίνεται προσωρινά ολόκληρη η οθόνη, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση στο στοιχείο [Focus Area].
Τρόπος λειτουργίας των ακόλουθων ρυθμίσεων στο στοιχείο [Face/Eye AF Set.]
 • Subject Detection
 • Right/Left Eye Select
 • Face/Eye Frame Display
 • Animal Eye Display
Ακολουθεί τη ρύθμιση που ορίζεται σε κάθε στοιχείο μενού Ακολουθεί τη ρύθμιση που ορίζεται σε κάθε στοιχείο μενού

*Ανεξάρτητα από το αν το στοιχείο [Face/Eye Priority in AF] στο [Face/Eye AF Set.] έχει οριστεί σε [On] ή [Off], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο [Eye AF] μέσω του προσαρμοσμένου πλήκτρου στο οποίο έχετε αντιστοιχίσει τη λειτουργία [Eye AF].

Συμβουλή

Διατήρηση εστίασης σε κινούμενο μάτι ή πρόσωπο (AF στο μάτι + Παρακολούθηση)

 • Αν προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σε [Ρυθμίσεις AF σε πρόσωπο/μάτι] για να γίνεται εστίαση σε πρόσωπα ή μάτια, το πλαίσιο εστίασης θα κινείται αυτόματα σε κάποιο πρόσωπο ή μάτι, όταν ανιχνεύονται πρόσωπα ή μάτια, ενώ το θέμα εντοπίζεται με τη λειτουργία παρακολούθησης.


 1. MENU(Camera Settings1) → [Face/Eye AF Set.] → επιθυμητό στοιχείο ρύθμισης.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Προτεραιότητα προσώπου/ματιών στο AF :
Ρυθμίζει αν θα εντοπιστούν πρόσωπα ή μάτια εντός της περιοχής εστίασης και αν θα εστιάσετε στα μάτια (Eye AF) με την ενεργοποίηση της αυτόματης εστίασης. ([On]/[Off])
(Σημείωση: Οι λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής είναι διαφορετικές όταν χρησιμοποιείται το προσαρμοσμένο πλήκτρο για την εκτέλεση της λειτουργίας [Eye AF].)
Εντοπισμός θέματος :
Επιλέγει τον στόχο για εντοπισμό.
[Human]: Ανιχνεύει ανθρώπινα πρόσωπα/μάτια.
[Animal]: Ανιχνεύει μάτια ζώων. Τα πρόσωπα των ζώων δεν εντοπίζονται.
Επιλογή δεξιού/αριστερού ματιού :
Καθορίζει το μάτι που θα εντοπιστεί όταν ο [Subject Detection] είναι ρυθμισμένος στο [Human]. Αν έχετε επιλέξει το [Right Eye] ή το [Left Eye], εντοπίζεται μόνο το επιλεγμένο μάτι. Όταν ο [Subject Detection] έχει ρυθμιστεί στο [Animal], η [Right/Left Eye Select] δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
[Auto]: Η φωτογραφική μηχανή ανιχνεύει τα μάτια αυτόματα.
[Right Eye]: Ανιχνεύεται το δεξί μάτι του θέματος (το μάτι στην αριστερή πλευρά της προοπτικής του φωτογράφου).
[Left Eye]: Ανιχνεύεται το αριστερό μάτι του θέματος (το μάτι στη δεξιά πλευρά της προοπτικής του φωτογράφου).
Εμφάνιση πλαισίου Face/Eye :
Ρυθμίζει αν θα εμφανίζεται ή όχι το πλαίσιο εντοπισμού του προσώπου/ματιού όταν έχουν εντοπιστεί ένα ανθρώπινο πρόσωπο ή μάτια. ([Ναι]/[Όχι])
Εμφάνιση ματιού ζώου:
Ρυθμίζει αν θα εμφανίζεται ή όχι το πλαίσιο εντοπισμού του ματιού όταν έχει εντοπιστεί το μάτι ενός ζώου. ([Ναι]/[Όχι])


Πλαίσιο εντοπισμού προσώπου

Όταν το προϊόν ανιχνεύει ένα πρόσωπο, εμφανίζεται το γκρι πλαίσιο ανίχνευσης προσώπου. Όταν η συσκευή εντοπίζει ότι έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη εστίαση, το πλαίσιο ανίχνευσης προσώπου γίνεται λευκό. Μπορούν να ανιχνευθούν έως 8 πρόσωπα από τα θέματα σας.
Σε περίπτωση που έχετε καταχωρίσει τη σειρά προτεραιότητας για κάθε πρόσωπο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία [Καταχώρηση προσώπου], το προϊόν επιλέγει αυτόματα το πρώτο πρόσωπο από τον κατάλογο προτεραιότητας και το πλαίσιο ανίχνευσης προσώπου γύρω από αυτό γίνεται λευκό. Τα πλαίσια ανίχνευσης προσώπου των άλλων καταχωρισμένων προσώπων γίνονται μοβ.


Πλαίσιο εντοπισμού ματιού

Όταν εντοπίζεται ένα μάτι, εμφανίζεται ένα λευκό πλαίσιο εντοπισμού ματιού και η φωτογραφική μηχανή θα καθορίσει αν είναι εφικτή η αυτόματη εστίαση, ανάλογα με τις ρυθμίσεις.

Το πλαίσιο εντοπισμού ματιού εμφανίζεται όταν το στοιχείο [Subject Detection] έχει οριστεί σε [Animal].


[Eye AF] ανά προσαρμοσμένο πλήκτρο

Η λειτουργία AF στο μάτι μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και με την αντιστοίχιση του [Eye AF] σε ένα προσαρμοσμένο πλήκτρο. Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να εστιάσει σε μάτια, εφόσον πατάτε το πλήκτρο. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε προσωρινά να εφαρμόσετε τη λειτουργία AF σε όλη την οθόνη, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της [Focus Area]. Η φωτογραφική μηχανή δεν εστιάζει αυτόματα αν δεν έχουν εντοπιστεί πρόσωπα ή μάτια.
(Σημείωση: Όταν προσπαθείτε να εστιάσετε σε μάτια πατώντας το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση, η φωτογραφική μηχανή εντοπίζει μόνο πρόσωπα ή μάτια μέσα στην περιοχή εστίασης ή γύρω από την περιοχή εστίασης που καθορίζεται με το στοιχείο [Focus Area]. Αν η φωτογραφική μηχανή δεν εντοπίσει πρόσωπα ή μάτια, εκτελεί κανονικά αυτόματη εστίαση.)

 1. MENU → (Camera Settings2) → [Custom Key] or [Custom Key] → επιθυμητό πλήκτρο, τότε αντιστοιχίστε τη λειτουργία [Eye AF] στο πλήκτρο.
 2. MENU → (Camera Settings1) → [Face/Eye AF Set.][Subject Detection] → επιθυμητό πλήκτρο.
 3. Στρέψτε τη φωτογραφική μηχανή προς το πρόσωπο ενός ανθρώπου ή ενός ζώου και πατήστε το πλήκτρο στο οποίο έχετε αντιστοιχίσει τη λειτουργία [Eye AF].

  Για τη λήψη μιας στατικής εικόνας, πατήστε το κουμπί του κλείστρου ενώ πατάτε το πλήκτρο.


[Switch Right/Left Eye] με προσαρμοσμένο πλήκτρο

Όταν το στοιχείο [Subject Detection] έχει οριστεί σε [Human] και το στοιχείο [Right/Left Eye Select] έχει οριστεί σε [Right Eye] ή [Left Eye], μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή στο μάτι που θα ανιχνεύεται, πατώντας το προσαρμοσμένο πλήκτρο στο οποίο έχετε αντιστοιχίσει τη λειτουργία [Switch Right/Left Eye].

Όταν η [Right/Left Eye Select] είναι ρυθμισμένη στο [Auto], μπορείτε προσωρινά να αλλάξετε το μάτι για εντοπισμό πατώντας το προσαρμοσμένο πλήκτρο στο οποίο έχετε αντιστοιχίσει τη λειτουργία [Switch Right/Left Eye].

Η προσωρινή επιλογή αριστερού/δεξιού έχει ακυρωθεί όταν εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες κλπ. Η φωτογραφική μηχανή επιστρέφει στον αυτόματο εντοπισμό ματιού.

 • Πατώντας στο κέντρο του τροχού ελέγχου.
 • Σταματήστε να πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση (μόνο κατά τη λήψη στατικών εικόνων)
 • Σταματήστε να πατάτε το προσαρμογή πλήκτρο στο οποίο έχει αντιστοιχιστεί το [AF On] ή [Eye AF] (μόνο κατά τη λήψη στατικών εικόνων)
 • Πατώντας το κουμπί MENU


Συμβουλή

 • Όταν η [Right/Left Eye Select] δεν είναι ρυθμισμένη στο [Auto], ή εκτελείτε [Switch Right/Left Eye] χρησιμοποιώντας το προσαρμοσμένο πλήκτρο, εμφανίζεται το πλαίσιο εντοπισμού ματιού. Ακόμα και όταν η [Right/Left Eye Select] έχει ρυθμιστεί στο [Auto], αν η [Face/Eye Frame Display] είναι ρυθμισμένη στο [On], το πλαίσιο εντοπισμού ματιού θα εμφανιστεί πάνω από τα εντοπισμένα μάτια κατά τη διάρκεια λήψης.
 • Αν θέλετε το πλαίσιο εντοπισμού του προσώπου ή του ματιού να εξαφανιστεί για την συγκεκριμένη περίοδο αφού η φωτογραφική μηχανή έχει εστιάσει στο πρόσωπο ή στο μάτι, ρυθμίστε την [AF Area Auto Clear] στο [On].

Σημείωση

 • Όταν ο [Subject Detection] έχει ρυθμιστεί στο [Animal], δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες λειτουργίες.
  • Right/Left Eye Select
  • Ανίχνευση ματιών κατά τη λήψη ταινιών
  • Face Priority in Multi Metering
  • καταχωρ. καταχωρ. προσ.
 • Η λειτουργία [AF στο μάτι] μπορεί να μη λειτουργεί σωστά υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως στις εξής περιπτώσεις.
  • Όταν το πρόσωπο φοράει γυαλιά ηλίου.
  • Όταν τα μπροστινά μαλλιά καλύπτουν τα μάτια του προσώπου.
  • Σε συνθήκες χαμηλού ή οπίσθιου φωτισμού.
  • Όταν τα μάτια είναι κλειστά.
  • Όταν το θέμα είναι στη σκιά.
  • Όταν το θέμα δεν είναι καλά εστιασμένο.
  • Όταν το θέμα κινείται πολύ.
 • Αν το θέμα κινείται πολύ, το πλαίσιο εντοπισμού ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά πάνω στα μάτια του.
 • Όταν η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να εστιάσει σε ανθρώπινα μάτια, αντί για αυτό θα εντοπίσει και θα εστιάσει στο πρόσωπο. Η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να εστιάσει στα μάτια όταν δεν έχουν εντοπιστεί ανθρώπινα πρόσωπα.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συσκευή δεν μπορεί να ανιχνεύσει κανένα πρόσωπο ή μπορεί κατά λάθος να ανιχνεύσει άλλα αντικείμενα ως πρόσωπα.
 • Το πλαίσιο εντοπισμού ματιού δεν εμφανίζεται όταν η λειτουργία AF στο μάτι δεν είναι διαθέσιμη.
 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εντοπισμού προσώπου/ματιού μαζί με τις ακόλουθες λειτουργίες:
  • Λειτουργίες ζουμ εκτός του οπτικού ζουμ.
  • [Posterization] στο [Picture Effect]
  • Focus Magnifier
  • Κατά τη λήψη με [Record Setting] στο [120p]/[100p]
  • Όταν το [Frame Rate] έχει ρυθμιστεί σε [120fps]/[100fps] κατά τη διάρκεια λήψης αργής κίνησης/γρήγορης κίνησης.
  • Όταν το στοιχείο [Μορφή αρχείου] έχει ρυθμιστεί σε [XAVC S 4K], η ρύθμιση [Ρύθμιση εγγραφής] έχει οριστεί σε [30p 100M]/[25p 100M] ή [30p 60M]/[25p 60M] και η επιλογή [Επιλογή εξόδου 4K] έχει ρυθμιστεί σε [Κάρτα μνήμης+HDMI].
  • Όταν το στοιχείο [File Format] έχει οριστεί σε [XAVC S 4K] και το στοιχείο [Proxy Recording] έχει οριστεί σε [On]
 • Ακόμα και αν η [Face/Eye Frame Display] ή [Animal Eye Display] έχει ρυθμιστεί στο [Off], ένα πράσινο πλαίσιο εστίασης θα εμφανίζεται πάνω από πρόσωπα ή μάτια που βρίσκονται εντός εστίασης.
 • Όταν η λειτουργία λήψης έχει ρυθμιστεί σε [Intelligent Auto], το [Face/Eye Priority in AF] είναι κλειδωμένο στο [On].
 • Για τον εντοπισμό ματιών ζώων, οργανώστε τη σύνθεση με τέτοιο τρόπο ώστε και τα δύο μάτια και η μύτη του ζώου να βρίσκεται εντός της γωνίας προβολής. Όταν εστιάζετε στο πρόσωπο του ζώου, τα μάτια του ζώου θα εντοπιστούν ευκολότερα.
 • Ακόμα και αν ο [Subject Detection] έχει ρυθμιστεί στο [Animal], τα μάτια κάποιων τύπων ζώων δεν μπορούν να εντοπιστούν.