Σημειώσεις για την κάρτα μνήμης

 • Αν λαμβάνετε και διαγράφετε επανειλημμένα εικόνες για μεγάλο διάστημα, μπορεί να προκύψει κατακερματισμός των δεδομένων σε ένα αρχείο της κάρτας μνήμης και η εγγραφή της ταινίας μπορεί να διακοπεί στη μέση της λήψης. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αποθηκεύστε τις εικόνες σας σε έναν υπολογιστή ή άλλο μέσο αποθήκευσης και εκτελέστε [Format].
 • Μην αφαιρείτε το πακέτο μπαταριών ή την κάρτα μνήμης, μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB και μην απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή ενώ είναι αναμμένη η λυχνία πρόσβασης. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα δεδομένα της κάρτας μνήμης.
 • Φροντίστε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων για προστασία.
 • Δεν εγγυόμαστε ότι όλες οι κάρτες μνήμης θα λειτουργούν σωστά.
 • Η εισαγωγή ή αναπαραγωγή εικόνων που είναι εγγεγραμμένες σε κάρτα μνήμης SDXC δεν είναι δυνατή σε υπολογιστές ή συσκευές ήχου και εικόνας που δεν είναι συμβατές με το σύστημα αρχείων exFAT, όταν συνδέονται με καλώδιο USB. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συμβατή με το σύστημα αρχείων exFAT πριν τη συνδέσετε με την κάμερα. Εάν συνδέσετε την κάμερα με μη συμβατή συσκευή, μπορεί να σας ζητηθεί να κάνετε διαμόρφωση της κάρτας. Μην κάνετε ποτέ διαμόρφωση της κάρτας γι' αυτόν το λόγο, διότι έτσι θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα της κάρτας. (Το exFAT είναι το σύστημα αρχείων που χρησιμοποιείται στις κάρτες μνήμης SDXC.)
 • Μην εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε νερό.
 • Μην χτυπάτε, λυγίζετε ή ρίχνετε κάτω την κάρτα μνήμης.
 • Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε την κάρτα μνήμης υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
  • Μέρη με υψηλές θερμοκρασίες, όπως είναι ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο στον ήλιο.
  • Μέρη εκτεθειμένα στο άμεσο ηλιακό φως.
  • Μέρη με υγρασία ή μέρη όπου υπάρχουν διαβρωτικές ουσίες.
 • Αν η κάρτα μνήμης χρησιμοποιείται κοντά σε περιοχές με ισχυρά μαγνητικά πεδία ή σε τοποθεσίες που υπόκεινται σε στατικό ηλεκτρισμό ή ηλεκτρικό θόρυβο, τα δεδομένα στην κάρτα μνήμης μπορεί να καταστραφούν.
 • Μην αγγίζετε το τμήμα του ακροδέκτη της κάρτας μνήμης με το χέρι σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.
 • Μην αφήνετε μικρά παιδιά να προσεγγίζουν την κάρτα μνήμης. Μπορεί κατά λάθος να την καταπιούν.
 • Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε την κάρτα μνήμης.
 • Η κάρτα μνήμης μπορεί να είναι ζεστή μετά από παρατεταμένη χρήση. Προσέχετε κατά το χειρισμό της.
 • Η λειτουργία μιας κάρτας μνήμης που έχει μορφοποιηθεί σε υπολογιστή με το προϊόν δεν είναι εγγυημένη. Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης που χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν.
 • Οι ταχύτητες ανάγνωσης/εγγραφής δεδομένων διαφέρουν ανάλογα με το συνδυασμό της κάρτας μνήμης και του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.
 • Μην πιέζετε με ένταση προς τα κάτω όταν γράφετε στον κενό χώρο στην κάρτα μνήμης.
 • Μην επικολλάτε ετικέτες στην κάρτα μνήμης ή στον προσαρμογέα κάρτας μνήμης.
 • Αν ο διακόπτης προστασίας από εγγραφή ή διαγραφή σε μια κάρτα μνήμης είναι ρυθμισμένος στη θέση LOCK, δεν μπορείτε να εκτελέσετε εγγραφή ή διαγραφή εικόνων. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε τον διακόπτη στη θέση εγγραφής.
 • Για τη χρήση κάρτα μνήμης microSD με αυτό το προϊόν:
  • Διασφαλίστε πως εισάγατε μία κάρτα μνήμης στον ειδικό προσαρμογέα. Αν εισάγετε μία κάρτα μνήμης στο προϊόν χωρίς έναν προσαρμογέα κάρτας μνήμης, μπορεί να μην μπορέσετε να την αφαιρέσετε από το προϊόν.
  • Όταν εισάγετε μια κάρτα μνήμης σε προσαρμογέα κάρτας μνήμης, φροντίστε ώστε η κάρτα μνήμης να έχει εισαχθεί προς τη σωστή κατεύθυνση και έπειτα εισάγετέ την έως το τέρμα. Αν κάρτα δεν εισαχθεί σωστά, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.