Ζουμ ευκρινούς εικόνας/Ψηφιακό ζουμ (ζουμ)

Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργία ζουμ διαφορετική του οπτικού ζουμ, μπορείτε να υπερβείτε το εύρος ζουμ του οπτικού ζουμ.

  1. MENU (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 2) → [Zoom Setting][ClearImage Zoom] ή [Digital Zoom].
  2. Όταν τοποθετείται φακός δυναμικού ζουμ, μετακινήστε τον μοχλό ζουμ ή το δακτύλιο ζουμ του φακού ζουμ για να μεγεθύνετε θέματα.
    • Όταν υπερβαίνετε το εύρους ζουμ του οπτικού ζουμ, η φωτογραφική μηχανή μεταβαίνει αυτόματα σε διαφορετικό ζουμ του οπτικού ζουμ.
  3. Όταν τοποθετείται φακός διαφορετικός από αυτόν του δυναμικού ζουμ, επιλέξτε MENU → (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 2) → [Zoom] → επιθυμητή τιμή.
    Πατήστε το κέντρο του τροχού ελέγχου για έξοδο.
    • Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη λειτουργία [Zoom] με το επιθυμητό κουμπί επιλέγοντας MENU → (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 2) → [Custom Key] ή [Custom Key].