Κλείδωμα AE

Όταν η αντίθεση ανάμεσα στο θέμα και το φόντο είναι υψηλή, όπως όταν τραβάτε ένα θέμα με οπίσθιο φωτισμό ή ένα θέμα κοντά σε παράθυρο, μετρήστε το φως σε σημείο όπου το θέμα εμφανίζεται να έχει την ενδεδειγμένη φωτεινότητα και κλειδώστε την έκθεση πριν τη λήψη. Για να μειώσετε τη φωτεινότητα του θέματος, μετρήστε το φως σε ένα σημείο που είναι πιο φωτεινό από ό,τι το θέμα και κλειδώστε την έκθεση ολόκληρης της οθόνης. Για να αυξήσετε τη φωτεινότητα του θέματος, μετρήστε το φως σε ένα σημείο που είναι πιο σκοτεινό από ό,τι το θέμα και κλειδώστε την έκθεση ολόκληρης της οθόνης.
  1. MENU (Camera Settings2) → [Custom Key] ή [Custom Key] → επιθυμητό πλήκτρο, μετά αντιστοιχίστε [AEL toggle] στο πλήκτρο.
  2. Προσαρμόστε την εστίαση στο σημείο στο οποίο έχει ρυθμιστεί η έκθεση.
  3. Πατήστε το κουμπί στο οποίο έχει αντιστοιχιστεί το [AEL toggle].
    Η έκθεση κλειδώνει και προβάλλεται η ένδειξη (κλείδωμα AE).
  4. Εστιάστε ξανά στο θέμα και πατήστε το κουμπί κλείστρου.
    • Για να ακυρώσετε το κλείδωμα έκθεσης, πατήστε το κουμπί στο οποίο έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία [AEL toggle].

Συμβουλή

  • Αν επιλέξετε τη λειτουργία [AEL hold] στο [Custom Key] ή [Custom Key], μπορείτε να κλειδώσετε την έκθεση για όσο διάστημα κρατάτε πατημένη το κουμπί. Δεν μπορείτε να θέσετε τη λειτουργία [Κράτημα AEL] στο [Αριστερό κουμπί], [Δεξιό κουμπί] ή [Κάτω κουμπί].

Σημείωση

  • Το [ AEL hold] και [ AEL toggle] δεν είναι διαθέσιμα με τη χρήση των λειτουργιών ζουμ εκτός του οπτικού ζουμ.