Συνιστώμενο περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε το περιβάλλον λειτουργίας υπολογιστή του λογισμικού από την ακόλουθη διεύθυνση URL:
https://www.sony.net/pcenv/